Всі рубрики

 

  

 

Судова статистика: дві сторони однієї медалі

Сьогодення ставить перед судовою гілкою влади жорсткі вимоги, адже саме судочинство покликане бути арбітром суспільних відносин, слугує останнім охоронюваним кордоном на межі законності та беззаконня. Стаття 2 ЗУ «Про судоустрій України» наголошує, що суд, здійснюючи правосуддя, на засадах верховенства права забезпечує захист гарантованих Конституцією України та законами прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави. Адміністративна юстиція – молода гілка вітчизняного судочинства, яка за невеликий час впевнено заявила про себе,  насамперед саме процесуальною діяльністю. Конче важливо, аби на цьому етапі становлення вона ввібрала в себе лише найкращі, найпрогресивніші тенденції як вітчизняного, так і зарубіжного судочинства. У цьому контексті хочеться згадати і про теоретичні концепції, на яких засноване судочинство. Передусім це поняття «законність», яке спирається на дві опори: буква і дух закону. Суть справи На розширеному спільному засіданні Президії ВСУ, президії Ради суддів України та колегії ДСА України 18 квітня 2008 р. підбивалися підсумки стану здійснення судочинства у 2007 р. та визначалися завдання на 2008 р. У резолютивній частині постанови засідання слушно наголошено, що недотримання процесуальних строків провадження у справах порушує конституційні права осіб на судовий захист, а також суперечить загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, закріпленим у ст. 10 Загальної декларації прав людини, у п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. КАС України (ч. 1 ст. 122) встановлює загальне правило щодо розгляду адміністративної справи протягом розумного строку, але не більш ніж два місяці з дня відкриття провадження у справі. Вінницький окружний адміністративний суд (ВОАС) розпочав свою процесуальну діяльність 25 квітня 2007 р. Станом на сьогодні до суду надійшло 23 855 позовних заяв, з яких розглянуто – 23 063. Слід зауважити, що торік для Вінницького окружного адміністративного суду видався надзвичайно напруженим. Адже за його підсумками на розгляд суддів надійшло 17869 позовних заяв, із яких розглянуто 15901 позовну заяву (для порівняння: загалом упродовж 2007 р. окружними адміністративними судами закінчено провадження в 32189 справах, тобто 50% цієї кількості припадає на частку ВОАС). Ці дані офіційно оприлюднені на сайті «Судова влада України». На тому ж сайті визначено середньомісячне навантаження на одного суддю окружного адміністративного суду, яке для ВОАС становило 89,41 справ. Проте ця цифра виводилася на основі штатної кількості суддів, яка згідно з Указом Президента України від 16 листопада 2004 р. № 1417/2004 «Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі та кількісного складу суддів» (із змінами, внесеними Указом Президента України від 16 травня 2007 р. № 417/2007) становить 25 одиниць. Однак на момент відкриття суду та початку процесуальної діяльності (а також упродовж усього 2007 р.!) суддівський корпус суду становив лише 7 осіб. Це пояснюється низкою об’єктивних чинників, як-от: вимушена бездіяльність ВР України та проблеми у діяльності ВРЮ торік, що унеможливило на тривалий час призначення суддів на посади. Лише у квітні поточного року Указом Президента України на посади суддів ВОАС призначено ще трьох осіб. Отже, впродовж 8 місяців 2007 р. судочинство у ВОАС здійснювалося суддівським корпусом у складі 7 осіб. За такої кількості суддів та 17869 позовних заяв, що надійшли до них до провадження, простий арифметичний підрахунок дає можливість дещо по-іншому подивитися на середньомісячну навантаженість на одного суддю, що становить 319 справ на місяць (для порівняння: середньомісячне надходження справ і матеріалів на одного суддю місцевого загального суду Вінницької області в 2007 р. становило: справ і матеріалів кримінального судочинства – 10,39, справ і матеріалів цивільного судочинства – 25,96, справ та матеріалів про адміністративні правопорушення – 98,09). Слід також урахувати, що з жовтня 2007 р. по березень 2008 р. у одного із суддів ВОАС були припинені повноваження у зв’язку із закінченням п’ятирічного терміну, на який його призначено. Очевидно, що за таких обставин надзвичайно складно дотриматися встановлених КАС України процесуальних строків розгляду справи. Вивчення та узагальнення судової практики Крім того, ВОАС розпочав свою процесуальну діяльність першим з-поміж ланки окружних судів та стикнувся із розрізненою судовою практикою, а іноді і її відсутністю. Крім того, особливість адміністративного судочинства передбачає наявність у процесі хоча б однієї із сторін – суб’єкта владних повноважень. За характером ці справи стосуються широкого кола суспільних відносин, в процесі судового розгляду досліджується величезний масив норм матеріального права. Судді зайняли активну позицію в дослідженні чинного законодавства, його систематизації, узагальненні та приділили значну увагу особливостям його застосування в контексті кожної категорії адміністративних справ. Так, на виконання листа Київського апеляційного адміністративного суду ВОАС підготовлено інформацію щодо розгляду протягом 2007 р. спорів про звільнення громадян з публічної служби. Крім того, проаналізовано чинне законодавство та судову практику розгляду вищими судовими інстанціями та безпосередньо ВОАС спорів: про невиконання підприємствами нормативу щодо працевлаштування інвалідів; щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної податкової служби з питань відшкодування ПДВ, стягнення заборгованості та застосування штрафних санкцій; щодо позовів платників податків до органів ДПС України, пов’язаних із здійсненням зовнішньоекономічної діяльності; щодо позовів платників податків до органів ДПС України, пов’язаних із застосуванням ЗУ «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» та «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»; щодо спорів за позовами державної податкової служби до СПД стосовно припинення підприємницької діяльності; щодо практики розгляду адміністративних справ Судовою палатою в адміністративних справах ВСУ, пов’язаних із перерахунком пенсій; стосовно спорів за позовами фізичних осіб до управлінь праці та соціального захисту населення тощо. Проте для широкого загалу зазвичай на поверхні лише недоліки Храму Феміди. Умови роботи та досягнення суду Різні соціологічні дослідження стверджують, що більшість населення не довіряє вітчизняному судочинству, починаючи відлік недовіри із 60%. Вражає! Проте якщо подивитися в корінь цієї недовіри, то з-поміж безлічі вагомих чинників ми знайдемо й ті, яких можна було б уникнути. Так, авторитет судової влади всіляко принижується, чому сприяє постійна криза фінансування, особливо це стосується капітальних видатків та видатків розвитку, час від часу урізаються гарантії та повноваження статусу судді, а натомість процедура призначення та обрання судді – надзвичайно складна і розтягнута у часі, а також залежна від політичних хвиль у державі, що аж ніяк не сприяє ефективності судочинства. Постанова вищезазначеного розширеного засідання наголошує, що ВОАС 50% справ розглянув із порушенням процесуальних строків. Ця цифра, оприлюднена в офіційному друкованому виданні – Віснику ВСУ, прозвучала наче вирок річній напруженій діяльності суддів та працівників апарату суду, звівши майже нанівець ті позитивні починання та ентузіазм, з яким люди підійшли до своєї праці. А позитивного чимало. Передусім слід зазначити, що ефективне здійснення судочинства залежить не лише від досконалості законодавства та правильного його застосування учасниками процесу. Важливе значення має також і організаційна та матеріально-технічна складові. Діяльність суду проводиться відповідно до планів роботи, які складаються на півріччя та затверджуються відповідним наказом. На момент відкриття ВОАС введено в експлуатацію три поверхи 9-поверхової адмінбудівлі. Подальше проведення ремонтних робіт стало можливим завдяки затвердженню Вінницькою облдержадміністрацією Комплексної програми організаційного забезпечення діяльності Вінницького окружного адміністративного суду на 2007-2009 рр., розробленої на підставі вимог ст. 130 Конституції України та ЗУ «Про судоустрій України». Програма передбачає виділення коштів з обласного бюджету на проведення капітального ремонту приміщення суду, придбання меблів, комп’ютерної техніки, телекомунікаційного обладнання. Так, на сьогодні повністю закінчено ремонтні роботи п’ятого поверху, на завершальному етапі ремонт третього та шостого поверхів. Судді та працівники апарату суду забезпечені належними робочими місцями. Важливим етапом для розвитку ВОАС стало його включення до переліку модельних судів на підставі Регіональної програми організаційного забезпечення діяльності судів у процесі переходу їх на модельну форму роботи на 2008-2010 рр. Реалізація цієї програми відбувається завдяки поєднанню зусиль ДСА України та органів місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування. Модельна форма роботи суду дає змогу оптимізувати робочий процес шляхом пошуку способів найефективнішої його організації. З цією метою у ВОАС спочатку створено такі відділи: прийому, інформації, реєстрації та виконання. На сьогодні вони об’єднані у відділ документального забезпечення та аналітично-статистичної роботи. Його діяльність регулюється відповідним положенням. Для забезпечення незалежності суддів під час здійснення судочинства в суддівському блоці встановлено обмежений доступ. Також обмежено доступ і до блоку помічників суддів та секретарів судового засідання. Поглиблюючи оптимізацію здійснення процесу судочинства, запроваджено окреме розміщення помічників суддів та секретарів судового засідання. Всіх секретарів судового засідання наказом № 151 від 10 червня 2006 р. поділено на постійно діючі групи, визначено керівників груп із числа найдосвідченіших та відповідальних працівників. На керівників груп покладено обов’язок надавати практичну та методичну допомогу членам групи щодо формування матеріалів адміністративних справ; контролювати своєчасність передачі справ, по яким закінчено провадження, до архіву суду на зберігання; щотижня звітувати начальнику відділу документального забезпечення та аналітично-статистичної роботи суду стосовно стану оформлення та здачі адміністративних справ до архіву суду; вести контроль за своєчасністю звернення рішень до виконання (щодо яких прийнято рішення про їх віднесення до негайного виконання). У суді постійно підвищується кваліфікаційний рівень працівників апарату. Так, наказом від 13 вересня 2007 р. № 142 запроваджено щоп’ятниці навчання помічників суддів та секретарів судового засідання. Періодично проводяться заліки серед помічників суддів та секретарів судового засідання на знання Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах. Значна увага приділяється роботі зі зверненнями громадян. Наказом від 26 липня 2007 р. № 107 встановлено графік прийому громадян головою суду, заступником голови суду та керівником апарату суду. До посадового обов’язку працівника, котрий здійснює прийом позовних заяв, входить надання консультацій щодо правильного оформлення позовної заяви, але в жодному разі не стосовно її змісту. Крім того, задля забезпечення більш доступного судочинства та наближення його до пересічних громадян ВОАС, уперше у судовій системі держави, запровадив практику здійснення виїзних прийомів громадян. Так, наказом № 090 від 4 квітня 2008 р. затверджено графік виїзних прийомів громадян керівництвом ВОАС. Такі прийоми проводитимуться у тісній співпраці з органами державної влади та місцевого самоврядування. Запроваджена та вдосконалюється система електронного документообігу в суді. Проаналізувавши структуру звернень громадян, встановлено, що значну їх частину становлять звернення з проханням роз’яснити порядок звернення до суду, порядок оскарження судового рішення та інші процесуальні питання. У зв’язку із цим проводиться активна співпраця із засобами масової інформації. Так, на виконання ЗУ «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» розроблено та затверджено Порядок акредитації журналістів і технічних працівників при ВОАС. Діяльність суду періодично висвітлюється в місцевих друкованих засобах масової інформації обласного та всеукраїнського рівня та на телебаченні. На виконання ЗУ «Про доступ до судових рішень» та постанови КМУ від 25 травня 2006 р. № 740 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень» наказом від 14 серпня 2007 р. № 144 встановлено відповідальних за внесення судових рішень суду до Єдиного державного реєстру. Для прискорення роботи суддів та поліпшення ефективності виконання судових рішень встановлено програмне забезпечення для електронного підпису суддів. Процесуальна діяльність суддів Щодо процесуальної діяльності суддів слід зазначити таке. Розподіл справ між суддями здійснюється відповідно до встановленої спеціалізації, затвердженої наказом № 133 від 29 серпня 2007 р. Крім того, розподіл справ у межах затвердженої спеціалізації здійснюється автоматично, відповідно до визначеної черговості суддів та у рівних кількостях, з метою вирівнювання навантаження на кожного суддю. Для забезпечення вимог частин 1 та 2 ст. 24 КАС України наказом № 096 від 11 липня 2007 р. створено постійно діючі колегії суддів. Одним із найважливіших показників діяльності суду першої інстанції є стан розгляду апеляційних скарг на його рішення. На сьогодні у ВОАС до апеляційної інстанції із 23063 розглянутих позовних заяв оскаржено 1434 рішень, тобто 6,2%. Повертаючись до процесуальних строків розгляду адміністративних справ ВОАС, доцільно зауважити, що, як наголошувалось, на сьогодні до суду надійшло 23855 позовних заяв, з яких розглянуто – 23063 позовні заяви. Тобто залишок справ у провадженні суддів становить 792 справи. З-поміж інших чинників, що суттєво вплинули на зменшення залишку справ, слід зазначити і той, що нині кількість суддів збільшилась до 12 осіб. Судді ВОАС усвідомлюють, що критерієм оцінки ефективності здійснення правосуддя є не кількість судових розглядів і рішень, а те, наскільки реально забезпечено конституційне право осіб на судовий захист і їх оцінка ступеня такої захищеності. Одним із нагальних завдань судочинства є такий стан здійснення процесуальної діяльності, за якого авторитет органів судової влади зміцнюватиметься в очах суспільства. Відтак, будь-який статистичний аналіз має супроводжуватись достовірним та всебічним коментарем причин та умов ситуації, за якої отримані ті чи інші дані.
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№13-24 | 04 грудня
Тема тижня:
Надрокористування
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

     

______________________________