Всі рубрики

 

  

 

Розв’язання головоломки від ДКЦПФР

Найближчі два роки для акціонерних товариств обіцяють бути спекотними, адже із 29 квітня 2009 р. набирає чинності довгоочікуваний ЗУ «Про акціонерні товариства». Першою складною загадкою, поставленою законодавцями, виявилися «Перехідні положення» нового Закону. Адже їх можна витлумачити двояко й навіть трояко. Так, у п. 2 цих Положень сказано, що через два роки з дня набрання чинності Законом втрачають чинність ст.ст. 1-49 ЗУ «Про господарські товариства» у частині, яка стосується АТ. Виходить, що протягом двох років він діє паралельно із ЗУ «Про АТ». Але відповідно до п. 4 цих же «Перехідних положень» до приведення у відповідність із цим Законом закони України інші нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить цьому Закону. Але чи йдеться в цій нормі про ЗУ «Про господарські товариства»? Провідні науковці й практики ламали голови над можливими шляхами впровадження нового Закону з огляду на його «Перехідні положення». Крапку ж у цьому питані поставила ДКЦПФР, яка, скориставшись п. 23 ч. 2 ст. 7 ЗУ «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», затвердила своїм рішенням від 17 лютого 2009 р. № 237 роз’яснення «Щодо порядку застосування окремих положень Розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» ЗУ «Про акціонерні товариства» у зв’язку з набранням чинності» (далі – Роз’яснення). Природно, що документ, який вийшов з-під «нормативного» пера регулятора й покликаний роз’яснити окремі положення ЗУ «Про акціонерні товариства» (далі – Закон), викликав інтерес учасників ринку та їхніх радників.   Коментар фахівця Юрист ЮФ «Астерс»
Олексій ЯЦЕНКО: – По-перше, Комісія роз’яснила дату набрання чинності Законом – 29 квітня 2009 р. По-друге, Комісія роз’яснила суть і порядок приведення діяльності відкритих і закритих акціонерних товариств у відповідність із нормами Закону. Протягом двох років із дня набрання чинності Законом (тобто до 29 квітня 2011 р.) статути й інші внутрішні положення, створені до набрання чинності Законом, підлягають приведенню у відповідність із нормами Закону. Мається на увазі, що до 29 квітня 2011 р. АТ зобов’язане привести свою діяльність і статут у відповідність до вимог Закону шляхом викладення його у новій редакції з урахуванням усіх вимог Закону, а внутрішні документи – до вимог Закону й нової реакції статуту АТ. Внесення таких змін не потребує застосування процедури припинення АТ. Датою приведення діяльності АТ у відповідність до вимог Закону є дата державної реєстрації змін до статуту. АТ звільняються від сплати реєстраційного збору під час реєстрації змін до статуту (нової редакції) у зв’язку з приведенням його у відповідність із Законом. Окремо зазначено, що часткове виконання вимог абз. 1 п. 5 Розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону не є виконанням вимог Закону. По-третє, Комісія рекомендувала прийняти рішення про викладення статуту АТ у новій редакції, у тому числі зміни його найменування з відкритого/закритого АТ на публічне/приватне АТ на річних загальних зборах АТ у 2010 р. По-четверте, Комісія також роз’яснила, яким законодавством слід керуватися АТ у перехідний період. До приведення статуту й інших внутрішніх положень АТ у відповідність із нормами Закону АТ з 29 квітня 2009 р. до 28 квітня 2011 р. мають керуватися у своїй діяльності (у т.ч. у відносинах з акціонерами, інвесторами, органами державної влади й іншими особами) ЗУ «Про господарські товариства» й відповідними підзаконними нормативно-правовими актами. АТ, які з 29 квітня 2009 р. привели свою діяльність у відповідність до Закону, мають керуватися Законом і відповідними підзаконними нормативно-правовими актами, у т.ч. у відносинах з акціонерами, інвесторами, органами державної влади й іншими особами. При цьому, починаючи з 29 квітня 2009 р., усі без винятку АТ зобов’язані керуватися положеннями інших законів України (зокрема, Цивільного, Господарського кодексів тощо), у тому числі тими, які внесені до загаданих законодавчих актів Розділом XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону. Це положення визначає, що АТ не має керуватися нормами Закону до моменту державної реєстрації змін до статутних документів АТ, що виходить за рамки положень самого Закону. По-п’яте, Комісією зазначено, що починаючи з 29 квітня 2011 р. всім АТ без винятку необхідно виконувати всі вимоги Закону, у т.ч. положення Закону щодо виключно бездокументарної форми акцій. По-шосте, Комісія також роз’яснила, що якщо починаючи з 29 квітня 2009 р. загальними зборами АТ прийнято рішення про зміну розміру статутного капіталу АТ (збільшення або зменшення), деномінацію акцій і емісію цінних паперів, таке АТ зобов’язане привести свою діяльність у відповідність із Законом. Таким чином, якщо рішення про зміну розміру статутного капіталу АТ, деномінацію акцій і емісію цінних паперів приймається до набрання Законом чинності, на таке АТ не поширюються вимоги про приведення своєї діяльності у відповідність до вимог Закону одночасно з державною реєстрацією змін до статуту АТ. Невнесення таких змін до статуту й інших внутрішніх документів АТ є підставою для відмови в державній реєстрації випуску цінних паперів цього АТ. Логічно постає питання про юридичну силу Роз’яснення, а також чи слід АТ ним керуватися у своїй діяльності. Очевидно, що коментований документ носить роз’яснювальний і рекомендаційний характер і навіть не підлягає поданню на державну реєстрацію нормативно-правових актів. Вважаємо, що АТ насамперед слід керуватися нормами Закону, а Роз’яснення взяти до уваги як орієнтир і відображення розуміння чиновниками Комісії норм Закону. При розгляді можливих спорів суд може й не керуватися Роз’ясненням, а застосовувати норми «Перехідних положень» Закону на власний розсуд.  Адвокат, к.ю.н., радник ЮФ «Саєнко Харенко»
Олена ЩЕРБИНА: – ДКЦПФР у своєму Роз’ясненні чітко визначила дату набрання чинності Законом про АТ, чим поставила крапку у дискусії навколо 29 квітня та 30 квітня, а також визначила дату, з якої акціонерне товариство вважається таким, що привело свою діяльність у відповідність до цього Закону, – день державної реєстрації відповідних змін до статуту. ДКЦПФР також роз’яснила, що від АТ не вимагається проходження процедури припинення при приведенні їх діяльності у відповідність до нового Закону, а очікується лише внесення змін до статуту шляхом викладення його у новій редакції та приведення внутрішніх документів товариства у відповідність до Закону про АТ та нової редакції статуту. Такі висновки ДКЦПФР не викликають заперечень. Разом з тим, окремі висновки, викладені у Роз’ясненні ДКЦПФР є досить спірними. Зокрема, не можна погодитися із тим, що у період між 29 квітня 2009 р. (дата набрання чинності Законом про АТ) і днем приведення статуту та внутрішніх положень у відповідність до Закону про АТ акціонерне товариство має керуватися Законом «Про господарські товариства», а після приведення своєї діяльності у відповідність до Закону про АТ, – має керуватися цим Законом. Цей висновок ДКЦПФР видається необґрунтованим. З жодного пункту Перехідних та прикінцевих положень Закону про АТ не випливає висновок про те, що АТ надається право не керуватися нормами цього Закону (або навіть забороняється керуватися цим Законом!) до того моменту, як товариство саме вирішить привести свій статут у відповідність до Закону про АТ. Навпаки, в пункті 5 Прикінцевих та перехідних положень встановлено обов’язок всіх АТ привести свої статути та інші внутрішні документи у відповідність з нормами Закону про АТ та надано для цього певний строк. Пунктом 1 Прикінцевих та перехідних положень визначено момент набрання чинності Законом про АТ, а пунктом 4 передбачено, що інші закони діють в частині, яка не суперечить Закону про АТ. При цьому не встановлено винятку для ЗУ «Про господарські товариства», окремі норми якого відповідно до пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень втратять чинність через 2 роки після набрання чинності Законом про АТ. На мою думку, в результаті комплексного аналізу наведених положень Закону про АТ можна зробити наступні висновки: (1) з моменту набрання чинності Законом про АТ акціонерні товариства повинні керуватися цим Законом; (2) після набрання чинності Законом про АТ акціонерні товариства керуються іншими законами в частині, яка не суперечить Закону про АТ, у тому числі мають керуватися тими нормами Закону «Про господарські товариства, які не суперечать Закону про АТ, – до моменту, коли ці норми втратять чинність; (3) після набрання чинності Законом про АТ положення статутів та внутрішніх документів акціонерних товариств, які суперечать цьому Закону, не застосовуються і мають бути приведені у відповідність до Закону не пізніше встановленого строку.
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№13-24 | 04 грудня
Тема тижня:
Надрокористування
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

     

______________________________