Всі рубрики

 

  

 

Необмежені обмежені права.

Права людини в сучасному світі – це не просто актуальна тема, це проблема. Людство, що пройшло крізь бійню двох світових війн, безлічі кривавих локальних конфліктів і, пережило жорстокі диктатури, дійшло висновку, що не може бути миру і злагоди на землі, не може бути організованого цивілізованого життя без поваги до людини, її прав, свобод і потреб. Про це в перші повоєнні роки і було заявлено в документі, сама назва якого свідчила про увагу, яку відтепер приділятимуть дотриманню прав людини світовою спільнотою, – Загальній декларації прав людини. А день її прийняття Генеральною асамблеєю ООН, 10 грудня, відзначається як День прав людини. З 2008 р. його святкує і Україна. Тоді відповідним Указом Президента було започатковане щорічне проведення Всеукраїнського тижня права, який у 2012 р. припав на середину грудня. Установи виконання покарань Дніпропетровської області не стояли осторонь, адже дотриманню прав людини саме в місцях позбавлення волі в Україні чомусь приділяють найбільше уваги.

Незалежно від того, де перебуває особа: в місцях позбавлення волі чи поза ними, поняття про права людини включає два аспекти. Перший означає, що людина має невід'ємні і невідчужувані права лише тому, що вона людина. Це, зокрема, моральні права, які походять із людської природи кожної особистості, формуючи і підтримуючи в почуття власної гідності. Другий аспект розкриває юридичну сутність прав людини, що їх містять законодавчі документи, прийняті в державі та на міжнародному рівні. Щодо здійснення прав людини завжди постає проблема їх державного, насамперед юридичного, забезпечення, закріпленого в законі або іншому державному акті. Саме держава як єдиний офіційний представник суспільства може і зобов'язана «розподіляти» ті чи інші можливості, надані його членам. Діяльність державних органів влади надзвичайно важлива для забезпечення гарантій прав людини: ці органи забезпечують правову просвіту, здійснюють експертизу чинного законодавства України на предмет його відповідності міжнародним стандартам щодо прав людини, готують освітні програми з прав людини для різних спеціальних і професійних груп тощо.

На Державну кримінально-виконавчу службу України покладається здійснення єдиної державної політики у сфері виконання кримінальних покарань. Стаття 4 Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» засвідчує, що діяльність Служби проводиться на основі дотримання прав і свобод людини та громадянина, а їх обмеження, не передбачене законодавством, неприпустиме і тягне за собою відповідальність згідно із законом. Стаття 7 Кримінально-виконавчого кодексу України визначає, що засуджені користуються всіма правами людини і громадянина, за винятком обмежень, визначених законами України і встановлених вироком суду. Правовий же статус засуджених визначається виходячи з порядку й умов виконання та відбування конкретного виду покарання. Відповідно до ст. 50 КК України покарання є заходом примусу, який полягає в обмеженні прав і свобод засудженого, але не має на меті завдати фізичних страждань або принизити людську гідність. Таким чином, потрапляючи до місць позбавлення або обмеження волі, відбуваючи кримінальне покарання, не пов’язане з позбавленням або обмеженням волі, людина стикається із санкціонованим державою обмеженням своїх прав, у якому і полягає сутність кримінального покарання.

Сьогодні в Україні спостерігається інтенсивний процес забезпечення прав людини за міжнародними стандартами, що є проявом високої правової культури держави. Цей процес знайшов відображення і в Концепції державної політики у сфері реформування ДКВСУ, яка затверджена Президентом 8 листопада 2012 р. Серед проблем ДКВСУ в Концепції називаються невідповідність умов тримання засуджених і ув’язнених осіб вітчизняним і міжнародним нормам, адміністративно-командні методи управління пенітенціарними установами і невиправдані режимні обмеження. Концепція покликана визначити пріоритети і шляхи реформування Служби, зокрема, на засадах законності, гуманізму та дотримання прав людини і громадянина. Реалізація положень Концепції здійснюватиметься шляхом прийняття нових актів законодавства та внесення змін до актів, що регулюють питання діяльності ДКВСУ та порядок виконання покарань. Зараз в органах і установах виконання покарань Дніпропетровщини вживаються системні заходи для забезпечення тих прав засуджених і ув’язнених осіб, які не потребують законодавчого регулювання і належать до компетенції територіального управління.
Найпершим із прав засуджених осіб, визначених ст. 8 КВКУ, є право на отримання інформації про свої права й обов’язки, порядок і умови виконання та відбування призначеного судом покарання. З цією метою в установах виконання покарань організована належна правороз’яснювальна робота. Уже в перші дні перебування в місцях позбавлення волі згідно з програмами, передбаченими нормативними документами Служби, засуджені ознайомлюються з порядком та умовами відбування покарання. Залежно від виду установи до програми можуть включатися питання, що дозволяють засудженим повною мірою усвідомити свої права й обов’язки. Для проведення занять із новоприбулими засудженими залучають представників майже всіх служб установи. Правороз’яснювальна робота із засудженими не припиняється на протязі всього часу відбування покарання. До цієї роботи активно залучаються представники державних, громадських і релігійних організацій, які не лише сприяють використанню різноманітних форм роботи, але й беруть активну участь у розробці та впровадженні систем реабілітаційних і корекційних програм для засуджених, заходів постпенітенціарної опіки та соціального патронажу звільнених із місць позбавлення або обмеження волі. Зараз з органами й установами виконання покарань області співпрацює Українська православна церква, 17 релігійних громад, центри зайнятості і спостережні комісії при державних адміністраціях п’яти міст і п’яти районів області, педагогічні колективи десяти загальноосвітніх шкіл із вечірньою та заочною формою навчання, п’ять благодійних фондів, сім громадських організацій тощо.

Законодавство гарантує засудженим гуманне ставлення і повагу до їхньої гідності, властивої людській особистості. Протягом 2012 р. в мережі Інтернет декілька разів з’являлась інформація про принижуюче гідність ставлення до засуджених і навіть тортури з боку персоналу, які нібито мають місце в деяких установах виконання покарань області. Під час перевірок, проведених співробітниками центрального апарату Державної пенітенціарної служби України і Прокуратури Дніпропетровської області, викладена в Інтернеті інформація підтвердження не знайшла. Це не результат так званої корпоративної солідарності, а наслідок планомірної діяльності керівництва територіального управління та установ області щодо дотримання порядку взаємовідносин співробітників і засуджених, встановленого нормативними документами Служби.

Основними принципами таких взаємовідносин є суворе дотримання законності персоналом установ, поєднання високої вимогливості з уважним ставленням до кожного засудженого. Те, що зазначені принципи не залишаються декларацією, а справді дотримуються в повсякденній службовій діяльності, підтверджується під час відвідування установ членами громадської ради при управлінні, яка складається із представників громадських та релігійних організацій, засобів масової інформації. Подібні відвідування вже стали традиційними і завжди супроводжуються прийомами засуджених з особистих питань. Під час цих прийомів жодного разу засуджені не піднімали питання про порушення людської гідності або негуманне ставлення до них. Іншим підтвердженням дотримання прав і свобод людини і громадянина в установах виконання покарань області є те, що з понад 5 тис. звернень за 2012 р., направлених засудженими до управління, ДПСУ, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, суду, органів прокуратури, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, жодне не стосувалося порушення прав.

Право засуджених та ув’язнених осіб на звернення також неухильно реалізується в установах області. З цією метою керівництво установ і територіального управління проводить прийоми засуджених та їхніх родичів, створені умови для направлення письмових звернень у порядку, встановленому Законом України «Про звернення громадян» і нормативними документами Служби. У 2012 р. керівництво органів і установ виконання покарань області розглянуло майже 9,5 тис. звернень. Те, що кількість розглянутих звернень порівняно з аналогічним періодом у 2011 р. зменшилася на 20%, говорить про результативність роз’яснювальної роботи, яка проводиться із засудженими та їхніми родичами. Про це ж свідчить і відсутність повторних звернень. Увага, яку органи і установи виконання покарань Дніпропетровщини приділяють роботі зі зверненнями громадян, і результати системної роботи в цьому напрямі не залишаються непоміченими керівництвом ДПСУ: у поточному році Дніпропетровське територіальне управління посіло третє місце в загальноукраїнському конкурсі-огляді на кращий орган, установу виконання покарань з погляду організації роботи зі зверненнями громадян.

В установах Дніпропетровської області розташовані три лікувальні заклади, тому питанню про дотримання права засуджених та ув’язнених осіб на охорону здоров’я приділяється надзвичайно велика увага. У першу чергу йдеться про Софіївську виправну колонію №45 – унікальний для України заклад, адже це єдина установа для відбуття покарання інвалідами першої і другої груп, до якої спрямовуються засуджені з усієї країни. Також лікувальні заклади функціонують при Дніпропетровському слідчому ізоляторі та Дніпропетровській виправній колонії №89, у кожній установі області працює медико-санітарна частина. Нещодавно ДПСУ виділила кошти для придбання нового медичного устаткування, якому можуть позаздрити навіть лікувальні заклади Міністерства охорони здоров’я: рентгенологічних апаратів, дистиляторів, устаткування для стоматологічних кабінетів, операційного столу, апарату для штучної вентиляції легенів, дефібрилятора, електрокардіографа, реанімаційного хірургічного монітора, анестезіологічного реанімаційного комплексу, високочастотного хірургічного апарату. Усе це істотно поліпшило якість діагностики і надання кваліфікаційної медичної допомоги. Завдяки придбанню і використанню нового устаткування скоротився час для встановлення діагнозу, покращились умови проведення оперативних втручань і післяопераційного ведення хворих. Як наслідок, смертність серед засуджених за останні дев’ять місяців 2012 р. порівняно з аналогічним періодом 2011 р. скоротилася на третину.

У травні 2012 р. Міністерство охорони здоров’я та Міністерство юстиції України підписали спільний наказ, який регламентує порядок взаємодії пенітенціарних установ та закладів охорони здоров'я в питаннях надання останніми медичної допомоги засудженим, які того потребують. Прийняття цього наказу не змінило докорінно існуючу систему медичного забезпечення засуджених і ув'язнених осіб, адже право обирати собі лікаря закріплене за засудженими КВКУ ще у 2003 р., наказ лише визначив механізми реалізації цього права.

Із прийняттям КПК України набуло певних змін право засуджених на правову допомогу. Якщо раніше таку допомогу могли надавати не лише адвокати, але й інші фахівці в галузі права, то відтепер це право належить виключно адвокатам. На думку керівництва органів і установ виконання покарань, ця норма не має негативно позначитися на здатності засуджених захищати свої права, у зв’язку із чим набуває нового бачення правове виховання засуджених. Цей напрям соціально-виховної роботи із засудженими передбачає створення в установах виконання покарань необхідних умов для набуття засудженими правових знань і навичок їх застосування, забезпечення доступу до джерел правової інформації. З цією метою для засуджених проводять заходи правоосвітньої та правовиховної спрямованості, правороз’яснювальні та профілактичні виступи, зустрічі з представниками органів суду, прокуратури, юстиції, в установах створені умови для правової самоосвіти засуджених, в кожному відділенні соціально-психологічної служби, бібліотеках, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах розміщені кутки правових знань, доступні законодавчі документи, які стосуються прав і свобод громадян України та визначають порядок відбування кримінального покарання. Значну допомогу в реалізації права засуджених на правову допомогу надає Головне управління юстиції у Дніпропетровській області, представники якого відповідно до Плану спільних дій, який складається кілька років поспіль, відвідують установи самостійно та спільно із членами Громадської ради при управлінні, допомагають засудженим вирішувати питання, не пов’язані із кримінальним судочинством. Крім того, управління є членом міжвідомчої координаційної ради з питань правової освіти населення при Дніпропетровській обласній державній адміністрації, що дозволяє створювати належні умови для реалізації права засуджених на правову допомогу шляхом участі в регіональні комплексній Програмі правової освіти населення на 2011–2015 рр.

Реалізація інших прав засуджених, передбачених КВК, як-от: право брати участь у трудовій діяльності, розпоряджатися грошовими коштами, речами або предметами, здійснювати листування та вести телефонні розмови, зустрічатися із близькими та отримувати від них посилки і передачі тощо – також перебувають під постійним контролем керівництва управління та підлеглих установ. У 2012 р. зроблено надзвичайно багато для вдосконалення всіх напрямів виробничо-господарської та службової діяльності пенітенціарних установ області. Концепція реформування Державної кримінально-виконавчої служби України, затверджена Указом Президента, визначає основні завдання, які стоять перед Службою до 2017 р. Водночас не можна стверджувати, що окремі завдання Концепції мають пріоритет над іншими. Однаково важливо створити належні умови як для несення служби персоналом, так і для утримання засуджених та ув’язнених осіб, у найкоротший час необхідно забезпечити їх медичний і психологічний супровід, потребують постійного покращення умови праці і навчання засуджених.

Сьогодні із впевненістю можна сказати, що органи й установи виконання покарань у взаємодії з місцевими органами влади і самоврядування, органами суду, правоохоронними органами, центрами зайнятості населення, органами соціального захисту населення, освіти й охорони здоров'я, громадськими та релігійними організаціями здатні виконувати завдання, поставлені перед ними державою.


Володимир КУЗЬМЕНКО
начальник управління ДПтСУ в Дніпропетровській області,
генерал-майор внутрішньої служби

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№13-24 | 04 грудня
Тема тижня:
Надрокористування
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

     

______________________________