Всі рубрики


Особливості розгляду адміністративних справ у перехідний період

Нормою життя в правовій державі є намагання розв’язати переважну більшість проблем, які виникають у різних сферах суспільного життя, в суді. Йдеться, передусім, про адміністративні справи, розглядати які вітчизняні суди розпочали нещодавно за Кодексом адміністративного судочинства (далі – КАС України). Під адміністративною юстицією традиційно розуміють особливий вид правосуддя, що здійснюється з метою розгляду скарг громадян, їхніх об’єднань, інших фізичних і юридичних осіб на незаконні дії чи бездіяльність органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування (адміністративних органів), їх посадових і службових осіб, які завдають позивачам матеріальних чи (та) моральних збитків. Предмет розгляду та підсудність Які ж справи можуть бути предметом розгляду в адміністративних судах? Відповідно до п. 2 КАС України предметом оскарження можуть бути будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень. При цьому під суб’єктом владних повноважень необхідно розуміти орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхню посадову чи службову особу, інший суб’єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, зокрема, на виконання делегованих повноважень. Таким чином, деякі категорії справ, що були підвідомчі як господарським судам, так і місцевим судам за нормами нового Кодексу розглядатимуться адміністративними судами. До таких можна віднести спори з податковими органами, спори з державними виконавчими службами тощо. При цьому згідно із вимогами пунктів 5, 6 Прикінцевих та перехідних положень КАС України до початку діяльності окружного адміністративного суду підсудні йому справи вирішують у першій інстанції відповідні місцеві загальні суди в порядку, встановленому цим Кодексом, а справи, підвідомчі господарським судам відповідно до Господарського процесуального кодексу України 1991 р., вирішуються відповідним господарським судом за правилами КАС України з наступним переглядом в апеляційному та касаційному порядках з додержанням правил інстанційної підсудності, які передбачені Господарським процесуальним кодексом України. Згідно з п. 2 розділу VII Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій України» його положення, що стосуються організації та здійснення повноважень спеціалізованих адміністративних судів, вводяться в дію після утворення системи адміністративних судів відповідно до цього Закону. За таких обставин відповідно до п. 9 розділу VII Прикінцевих та перехідних положень КАС України апеляційні суди загальної юрисдикції зберігають свої повноваження апеляційної інстанції щодо розгляду апеляційних скарг по справах адміністративної юрисдикції, які розглянуті по першій інстанції місцевими судами загальної юрисдикції, до створення системи адміністративних судів. Таким чином, до утворення згідно з вимогами Закону України «Про судоустрій України» системи адміністративних судів справи адміністративної юрисдикції розглядаються у першій та апеляційній інстанціях відповідними загальними місцевими, апеляційними та спеціалізованими (господарськими) судами в порядку, встановленому КАС України з врахуванням його Прикінцевих та перехідних положень. Відповідно до п. 9 розділу XI Прикінцевих та перехідних положень Цивільного процесуального кодексу України та п. 7 розділу VII Прикінцевих та перехідних положень КАС України заяви і скарги у справах, що виникають з адміністративно-правових відносин, які подані і не розглянуті до набрання чинності цими кодексами за правилами, встановленими главами 29-32 і 36 ЦПК України 1963 р., розглядаються в порядку, встановленому КАС України. Виконавче провадження Скарги учасників виконавчого провадження та осіб, які залучаються до проведення виконавчих дій, на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судового рішення, ухваленого відповідно до ЦПК України 2004 р., тобто після 1 вересня 2005 р., подаються до загального суду першої інстанції і розглядаються за правилами розділу VІІ цього Кодексу. В цьому ж порядку проводиться розгляд справ на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судових рішень, ухвалених у порядку цивільного судочинства до 1 вересня 2005 р. Постановлені судом ухвали підлягають оскарженню в порядку та відповідно до вимог зазначеного Кодексу. До створення місцевих та апеляційних адміністративних судів скарги у виконавчому провадженні згідно з ч. 2 ст. 85 Закону України «Про виконавче провадження» щодо виконання інших рішень подаються до суду за місцем знаходження відповідного органу державної виконавчої служби. Такі ж скарги на дії (бездіяльність) державних виконавців та посадових осіб Департаменту державної виконавчої служби та державної виконавчої служби Автономної Республіки Крим, областей та міст Києва і Севастополя, подаються і розглядаються апеляційними судами за місцем знаходження відповідного органу державної виконавчої служби. Їх розгляд проводиться в порядку, передбаченому КАС України. До початку діяльності окружного адміністративного суду місцевими загальними судами відповідно до ст. 181 КАС України по першій інстанції розглядаються позовні заяви учасників виконавчого провадження (крім державного виконавця) та осіб, які залучаються до проведення виконавчих дій на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби (крім справ за скаргами на рішення, дії або бездіяльність при виконанні судових рішень, ухвалених відповідно до ЦПК України 2004 р. та адміністративних справ, підвідомчих господарським судам відповідно до ГПК України 1991 р.). Апеляційні скарги на постанови та ухвали місцевого загального суду за обставин, зазначених у попередньому абзаці, та до створення апеляційних адміністративних судів з урахуванням вимог п. 2 розділу VII Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій України», підлягають розгляду за правилами КАС України апеляційними судами областей, міст Києва та Севастополя, Автономної Республіки Крим, а касаційні скарги – Вищим адміністративним судом України. Військові справи Відповідно до п. 8 розділу VII Прикінцевих та перехідних положень КАС України військові місцеві та апеляційні суди після 1 вересня 2005 р. завершують розгляд заяв і скарг, які подані і не розглянуті до набрання ним чинності, у справах, що визначені ст. 17, в порядку, встановленому цим Кодексом. Військова колегія Верховного Суду України завершує касаційний розгляд всіх скарг у справах, визначених ст. 17 Кодексу, на рішення, ухвалені військовими судами до та після 1 вересня 2005 р. В разі надходження до військових судів після 1 вересня 2005 р. позовів вони полягають направленню на розгляд, відповідно, до місцевих загальних судів та апеляційних судів з дотриманням правил підсудності, встановлених ст.ст. 17,18 КАС України. Судовий збір Відповідно до п. 5 розділу XI Прикінцевих та перехідних положень Цивільного процесуального кодексу України та п. 3 розділу VII Прикінцевих та перехідних положень КАС України до набрання чинності законом, який регулює порядок сплати і розміри судового збору, судовий збір при зверненні до суду сплачується у порядку і розмірах, встановлених законодавством для державного мита. При цьому адміністративними судами розмір судового збору визначається відповідно до пп. «б» п. 1 ст. 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» крім випадків, встановлених пп. 3 цього пункту. Розмір судового збору щодо майнових вимог про стягнення грошових коштів становить 1% від розміру таких вимог, але не більше 1700 грн. До встановлення Кабінетом Міністрів України розміру плати за роздрукування технічного запису судового засідання, що передбачено ст. 197 ЦПК України та ст. 44 КАС України, роздрукування технічного запису судового засідання проводиться за фактично понесеними на це судом витратами. До встановлення Кабінетом Міністрів України розміру та порядку оплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи, передбачених ст. 81 ЦПК України, зазначені витрати оплаті не підлягають. За матеріалами семінару «Практика виконання судових рішень»
(консалтингова компанія «Вертан»)
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№23-24 | 31 грудня
Тема тижня:
Податки та збори
Тема тижня
  • Повернення сплаченого збору за пенсійне страхування на купівлю квартири: порядок, дії, документація, вартість.
Придбати PDF-версію
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

   

  

 

 

______________________________