Всі рубрики


КСУ та національна безпека України

Відповідно до ст. 1 ЗУ «Про основи національної безпеки України» від 19 червня 2003 р. № 964-IV (далі – Закон № 964-IV) національною безпекою є захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам. Стаття 4 Закону № 964-IV визначає хто є суб’єктами забезпечення національної безпеки України, а саме: Президент України; ВР України; Кабмін України; РНБОУ; міністерства та інші центральні органи виконавчої влади; НБУ; суди загальної юрисдикції; прокуратура України; місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування; ЗСУ, СБУ, Державна прикордонна служба України та інші військові формування, утворені відповідно до законів України; громадяни України, об’єднання громадян. Як бачимо, в наведеному переліку органів державної влади і державних органів України, в особі яких здійснюється найважливіша функція держави щодо захисту і забезпечення безпеки,  Конституційний Суд України не зазначено. КСУ в ході виконання своїх функцій єдиного органу конституційної юрисдикції в Україні (ч. 1 ст. 147 Конституції України), вирішуючи питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України і даючи офіційне тлумачення Конституції України та законів України (ч. 2 ст. 147 Конституції України), безпосередньо здійснює забезпечення національної безпеки України, як-от: політичної, економічної, воєнної, екологічної, гуманітарної, демографічної, інформаційної та інших видів безпеки, що знаходяться в тісному взаємозв’язку і взаємозалежності. Відповідно до пунктів 1, 17 ч. 1 ст. 106 Конституції України, ч. 2 ст. 2 Закону № 964-IV Президент України своїм Указом від 12 лютого 2007 р. № 105/2007 затвердив Стратегію національної безпеки України (далі – Стратегія), що визначає принципи, пріоритетні цілі, завдання та механізми забезпечення життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз. У розділі 2 Стратегії визначається, що національна єдність як запорука забезпечення ефективного захисту інтересів особи, суспільства і держави досягається за умов поваги до гідності людини та реалізації, зокрема, таких життєво важливих національних інтересів України: прав і свобод людини і громадянина; демократичного конституційного ладу, верховенства права; соборності держави на основі консолідації усіх територіальних громад, суспільних верств, етнічних груп навколо цінностей незалежного, вільного, суверенного і демократичного розвитку єдиної України; вдосконалення механізмів реалізації конституційного принципу розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову; неухильного додержання гарантій незалежності та об’єктивності суду; збереження і розвитку духовних і культурних цінностей суспільства тощо. Конституційний Суд України неодноразово, в ході провадження у справах, вирішував питання, пов’язані з різними складовими національної безпеки України (політичною, економічною, соціокультурною тощо) і реалізовував національні інтереси України. Прикладом цього є такі резонансні рішення у справах щодо: внесення змін до Конституції України; позачергового розгляду законопроектів; повноважень Президента України реорганізовувати центральні органи виконавчої влади; умов дострокового припинення повноважень ВР України; несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності та сумісництва посад народного депутата України і міського голови; застосування української мови; зворотної дії кримінального закону в часі; адміністративно-територіального устрою; безоплатності медичної допомоги у державних і комунальних закладах охорони здоров’я; недоторканності та імпічменту Президента України; доступності і безоплатності дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; оподаткування підприємств з іноземними інвестиціями; запитів народних депутатів України; незалежності суддів як складової їх статусу; Регламенту ВР України; граничного віку перебування на державній службі та на службі в органах місцевого самоврядування; розповсюдження іноземних фільмів тощо. Як частина єдиного державно-правового механізму забезпечення державної безпеки КСУ, котрий вирішує завдання і виконує функції щодо захисту інтересів людини і громадянина, суспільства і держави у межах повноважень, визначених чинним в Україні законодавством, забезпечує стабільність соціально-політичної ситуації в державі. Суд своїми актами змушує посадових і службових осіб органів державної влади і державних органів України при здійсненні повноважень керуватися змістом ст.ст. 8, 19 Конституції України, використовуючи ці повноваження з метою, з якою вони їм надані Конституцією України та законами України. Конституційний Суд контролює, щоб публічні рішення, прийняті органами державної влади та державними органами України на виконання конституційних повноважень, видавались виключно на конституційних засадах і не викривляли сутності і змісту Основного Закону України. Тим самим КСУ забезпечує правову безпеку України. Науковці О. Данільян, О. Дзьобань та М. Панов визначають категорію «правова безпека» як найголовніший і фундаментальний принцип побудови правової системи, галузей права та їх інститутів з точки зору гарантування безпечного функціонування і розвитку суспільних відносин. При цьому провідним у системі безпеки має бути гарантування безпечного існування особистості, її прав і свобод. Ось чому держава повинна гарантувати такі умови життя, за яких неухильно додержувалися б закони (принцип законності), і при цьому забезпечувалася б відносна безпека індивідів у суспільстві, щоб кожному з них гарантувалися найбільш сприятливі умови безпечного існування. З огляду на викладене можна з упевненістю стверджувати, що КСУ є підсистемою державного забезпечення національної безпеки України, а те, що Закон № 964-IV його таким не вважає, говорить лише про те, що його автори були необізнані у сутності діяльності органу конституційного контролю України під час його розробки. Іншими словами, вони не розуміли вагомості тієї роботи, яку проводить КСУ щодо захисту єдиного конституційно-правового поля, і того, що він своїми актами з позицій конституціоналізму обґрунтовує основні засади єдності системи державної влади, забезпечує захист і реалізацію конституційних прав і свобод людини і громадянина, додержання Конституції України органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами.
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№23-24 | 31 грудня
Тема тижня:
Податки та збори
Тема тижня
  • Повернення сплаченого збору за пенсійне страхування на купівлю квартири: порядок, дії, документація, вартість.
Придбати PDF-версію
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

   

  

 

 

______________________________