Всі рубрики


Європейські принципи адміністративного права

Дорогий читачу! Із цього номера газета «Правовий тиждень» започатковує нову рубрику —«Юридична наука», у якій ми публікуватимемо інформацію про найсвіжіші події зі світу правової науки, анотації до захисту дисертацій, повідомлення про час, місце їх проведення, про наукових керівників і офіційних опонентів аспірантів. Наше пильне око також не обійде найцікавіші теми, які порушуватимуть майбутні кандидати й доктори правових наук у своїх працях. Отже, усе для науки й заради неї! Сподіваємося, що ця рубрика буде для вас цікавою й корисною.  24 квітня 2009 р. о 14.30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій при Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України за адресою 01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4 відбудеться захист дисертації «європейські принципи адміністративного права та їх запровадження в законодавстві україни» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Алли Пухтецької.   Спеціальність 12.00.07 (адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Робота виконана у відділі проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАНУ. Науковий керівник — д.ю.н, професор ВадимАвер’янов, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАНУ, завідувач відділу проблем державного управління та адміністративного права Офіційні опоненти: д.ю.н, професор, академік АПрН України Юрій Битяк,>Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, завідувач кафедри адміністративного права, проректор з навчальної роботи та доктор наук з державного управління, професор Ігор Грицяк, Національна академія державного управління при Президентові України, завідувач кафедри європейської інтеграції Актуальність теми дисертаційного дослідження полягає в тому, що сучасна галузь адміні­стративного права України знаходиться на етапі радикального реформування, передусім, у напрямку запровадження «людиноцентристської» ідеології адміністративного праворозуміння. Це неможливо без запровадження в правотворчій і правозастосовчій діяльності органів публічної адміністрації (до якої за європейською традицією належать органи виконавчої влади й органи місце­вого самоврядування) сучасних європейських принципів адміністративного права. Саме ці принципи мають стати в найближчій перспективі основними засадами якісного оновлення галузі адміністративного права України. Європейські принципи адміністративного права як сучасні загальновизнані демократичні цінності європейської цивілізації слугують орієнтиром проведення державно-правових реформ у країнах Центральної й Східної Європи. Тому дослідження їх змісту набуває пріоритетного значення для реалізації євроінтеграційного курсу країни. Адже в радянській і пострадянській доктринах адміністративного права принципи галузі невиправдано підмінялися принципами державного управління. Це перешкоджало демократичному розвитку вітчизняної галузі адміністративного права. Мета дисертаційного дослідження полягає у поглибленні теоретичних засад тлумачення поняття й змісту європейських принципів адміністративного права, з’ясуванні ролі та сучасного розуміння засадничого принципу верховенства права, а також виробленні висновків та пропозицій щодо їх запровадження в законодавстві України, у правотворчій і правозастосовчій практиці. Серед результатів дослідження ознаками новизни характеризуються наступні положення. Уперше:
  • запропоновано авторське визначення поняття європейських принципів адміністративного права у вузькому розумінні — як сукупності принципів європейського адміністративного права та ЄАП, які відображають результати процесів європейської адміністративної конвергенції та поглиблення європейської інтеграції в Європі (середина XX ст. – початок XXI ст.), у тому числі щодо уніфікації й стандартизації діяльності публічних адміністрацій країн-членів ЄС;
  • обґрунтовано класифікацію європейських принципів адміністративного права за різними критеріями, зокрема, за джерелами їх нормативного закріп­лення (у договорах про заснування ЄС та Європейських Співтовариств, рішеннях Європейського суду справедливості та ЄСПЛ; Хартії основних прав ЄС; законодавстві ЄС; Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод; національному праві європейських країн та ін.); за призначенням — принципи організації публічної адміністрації (скорочено — інституційні прин­ципи) та принципи діяльності публічної адміністрації, у тому числі взаємо­стосунків їх органів з приватними особами (скорочено — принципи діяльності); саме другу класифікацію покладено в основу дисертаційного дослідження;
  • зроблено висновок щодо виокремлення серед принципів взаємостосунків органів публічної адміністрації з приватними особами двох основних груп принципів — групи принципів, які визначають загальні засади взаємостосунків органів публічної адміністрації з громадянами та іншими приватними особами (скорочено — матеріальні принципи) (зокрема, таких як: принцип законності, принцип рівності перед законом, принцип відповідності статутним цілям, принцип пропорційності, принцип об’єктивності та безсторонності, принцип захисту довіри до закону та законодавчо захищених прав, принцип відпові­дальності та ін.); та групи принципів, які визначають загальні засади адміні­стративних проваджень (скорочено — процедурні принципи), зокрема, таких як принцип доступу до публічних послуг, право бути почутим, право на пред­ставництво та допомогу, принцип розумного строку, принцип повідомлення, пояснення причин та визначення засобів захисту прав і апеляцій, принцип виконання адміністративних рішень та ін.);
  • визначено необхідність врахування вимог щодо нормативного закріплення принципу верховенства права в українському законодавстві та врахування основних елементів його змісту в кодифікованих актах законодавства України, відповідних розроблюваних проектах (насамперед, проекті Адміністративно-процедурного кодексу України (проект АПК)) законах України («Про Кабінет Міністрів України», «Про міліцію», «Про боротьбу з корупцією» та багатьох Інших), а також сформульовано пропозиції щодо розробки Концепції запровадження вимог принципу верховенства права в законодавстві України;
  • обґрунтовано висновки й пропозиції щодо врахування у проекті АІЖ низки принципів: належної адміністрації, юридичної визначеності, права на захист, поваги законних очікувань, обов’язку зазначати підстави прийнятих рішень, права доступу до адміністративних документів тощо.
За результатами наукового дослідження сформульовані пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства. Зокрема, запропоновано сучасне розуміння ролі та значення принципу верховенства права як засадничого (основоположного) принципу побудови демократичної правової системи для розвитку принципів належного урядування (англ. – «good governance») та принципів належної адміністрації (англ. – «good administration), обґрунтовано необхідність та основні напрямки їх запровадження у вітчизняному законодавстві, нормотворчості (зокрема, проекті АПК), а також розкрито взаємозв’язки між цими поняттями і європейськими принципами адміністративного права. Також уточнено зміст і сформульовано пропозиції щодо розширення застосу­вання вимог принципу децентралізації (та, першочергово, функціональної децентралізації) у вітчизняному компетенційному (статусному) законодавстві, зокрема, щодо його повнішого врахування в законах України «Про Кабінет Міністрів України», «Про місцеві державні адміністрації», положеннях про конкретні міністерства та інші центральні органи виконавчої влади. Окрім цього, автором запропоновано уточнення змісту й запровадження нових понять у вітчиз­няній науці адміністративного права, правотворчій та правозастосовчій прак­тиці (зокрема, «європейське адміністративне право», «Європейський адміні­стративний простір», «публічна адміністрація», «адміністративна здатність публічної адміністрації», «принципи належної адміністрації»).
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№23-24 | 31 грудня
Тема тижня:
Податки та збори
Тема тижня
  • Повернення сплаченого збору за пенсійне страхування на купівлю квартири: порядок, дії, документація, вартість.
Придбати PDF-версію
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

   

  

 

 

______________________________

 

 

 Самый качественный стероид На сайте На нашей Онлайн ВИтрине