Всі рубрики


Основні положення процедури банкрутства, які необхідно пам’ятати юристу

Які умови для порушення справи про банкрутство? Справа про банкрутство може бути порушена, якщо (і) сукупний розмір незабезпечених вимог кредитора(ів) складає не менше 300 мінімальних заробітних плат (260 700 грн.) (іі), що не були задоволені боржником протягом трьох місяців після спливу строку для їх погашення Хто може ініціювати порушення справи про банкрутство? 1. Сама компанія-боржник або кредитор(и) за умови дотримання зазначених вимог. 2. Компанія-боржник зобов’язана сама ініціювати процедуру банкрутства протягом місяця за наявності хоча б однієї із підстав*: (і) задоволення вимог одного або кількох кредиторів призведе до неможливості виконання грошових зобов'язань боржника в повному обсязі перед іншими кредиторами; або (іі) орган боржника, уповноважений відповідно до установчих документів або законодавства прийняти рішення про ліквідацію боржника, прийняв рішення про звернення в господарський суд із заявою боржника про порушення справи про банкрутство; або (ііі) при ліквідації боржника не у зв'язку з процедурою банкрутства встановлено неможливість боржника задовольнити вимоги кредиторів у повному обсязі**. 3. Справа про банкрутство не може бути порушена господарським судом за заявою кредитора(ів), вимоги якого повністю забезпечені заставою. Кредитор, вимоги якого забезпечені заставою, має право заявити вимоги в частині, (а) не забезпеченій заставою, або (б) на суму різниці між розміром вимоги та виручкою, яка може бути отримана при продажу предмета застави, якщо вартість предмета застави недостатня для повного задоволення його вимоги. За умови, що сума незабезпеченої вимоги кредитора перевищує 300 мінімальних заробітних плат.   *Пункт 4.6 Рекомендацій Президії Вищого господарського суду України від 04.06.2004 р. № 04-5/1193. **Стаття 51 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» Як порушується справа про банкрутство? Справа про банкрутство порушується господарським судом за місцезнаходженням боржника на підставі письмової заяви боржника або кредитора про порушення справи про банкрутство. Суд, прийнявши заяву про порушення справи про банкрутство, виносить ухвалу про прийняття заяви до розгляду, про введення процедури розпорядження майном та призначення розпорядника майна, а також вводить мораторій на задоволення вимог кредиторів Чи продовжує існуючий менеджмент (директор) здійснювати контроль над діяльністю та управління активами боржника після порушення справи про банкрутство? При порушені справи про банкрутство та введенні процедури розпорядження майном повноваження менеджменту (директора) обмежуються щодо розпорядження активами компанії-боржника. Менеджмент (директор) не може здійснювати певні операції з активами без попереднього погодження із розпорядником майна, що призначений судом. При введені процедури санації директор боржника відсторонюється від посади та повноваження уповноваженого органу боржника припиняються з дня винесення рішення про санацію. Повноваження управління передаються керуючому санації. При відкритті ліквідаційної процедури припиняються повноваження менеджменту (директора), якщо цього не було зроблено раніше. Всі повноваження щодо управління та реалізації активів боржника здійснює призначений судом ліквідатор або ліквідаційна комісія Як повідомляють кредиторів боржника? Заявник, за заявою якого було порушено справу про банкрутство, в десятиденний строк після проведення підготовчого засідання господарського суду розміщує відповідне оголошення в офіційних друкованих виданнях. Від дня опублікування оголошення всі кредитори (незалежно від строку виконання зобов’язань) повинні подати до господарського суду заяви з вимогами до боржника протягом 30 днів. Вимоги, подані після спливу цього строку, не розглядаються і вважаються погашеними Які процедури відновлення платоспроможності боржника передбачені законом? Санація є основною процедурою відновлення платоспроможності боржника. Санація боржника вводиться господарським судом за поданням відповідного клопотання комітетом кредиторів. Призначається керуючий санацією. Проведення процедури санації полегшується існуванням мораторію щодо задоволення вимог кредиторів, що вводиться господарським судом з моменту порушення справи про банкрутство. Крім того, боржник і кредитор(и) можуть укласти мирову угоду, що передбачає розстрочку або відстрочку платежів або припинення зобов’язання за угодою сторін. Укладення мирової угоди припиняє провадження у справі про банкрутство Які часові рамки для проведення процедур в межах справи про банкрутство? Справа про банкрутство порушується протягом п’яти днів з дня надходження заяви. Підготовче засідання, на якому суддя оцінює подані документи, заслуховує пояснення та заперечення сторін, має відбутися не пізніше ніж на 30-й день з дня прийняття заяви. Попереднє засідання, на якому затверджується реєстр вимог кредиторів, проводиться протягом трьох місяців з дня проведення підготовчого засідання. Розпорядник майна призначається на строк до шести місяців, проте цей строк може бути продовжений. Санація вводиться на строк до 12 місяців і може бути продовжена до шести місяців за клопотанням кредиторів. Протягом трьох місяців з дня введення процедури санації керуючий санації повинен подати план санації, що розглядається комітетом кредиторів та подається на затвердження господарському суду. Якщо протягом шести місяців з дня прийняття рішення про санацію в господарський суд не було подано план санації боржника, господарський суд має право прийняти рішення про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури. Строк ліквідаційної процедури не може перевищувати 12 місяців, проте може бути продовжений господарським судом до шести місяців  Чи впливає порушення справи про банкрутство на права кредиторів? Одночасно із порушенням справи про банкрутство вводиться мораторій на задоволення вимог кредиторів. Протягом дії мораторію: (і) забороняється здійснювати стягнення на підставі виконавчих документів; (іі) не нараховується неустойка; (ііі) не застосовуються інші санкції за невиконання чи неналежне виконання грошових зобов’язань і зобов’язань щодо сплати страхових внесків в загальнообов’язкові державні фонди, податків та зборів. Мораторій не поширюється на зобов’язання, пов’язані з обслуговуванням поточних операцій боржника, виплату заробітної плати, аліментів, авторської винагороди, відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю та життю громадян. Дія мораторію припиняється з дня припинення провадження у справі про банкрутство Як відрізняється становище кредиторів, вимоги яких забезпечені заставою, та незабезпечених кредиторів? До кредиторів, вимоги яких забезпечені, належать тільки кредитори, які мають право застави або іпотеки на активи боржника. Всі інші кредитори вважаються такими, вимоги яких незабезпечені. Це положення поширюється і на кредиторів, вимоги яких забезпечені іншими видами забезпечення, аніж застава та/або іпотека (наприклад, гарантії, поруки). Справа про банкрутство не може бути порушена господарським судом за заявою кредитора(ів), вимоги якого повністю забезпечені заставою. Кредитор, вимоги якого забезпечені заставою, має право заявити вимоги в частині, не забезпеченій заставою, або на суму різниці між розміром вимоги та виручкою, яка може бути отримана при продажу предмета застави, якщо вартість предмета застави недостатня для повного задоволення його вимоги. Вимоги незабезпечених кредиторів, які визнані господарським судом, вважаються рівними та підлягають задовольнянню пропорційно до суми вимог, якщо коштів, одержаних від продажу майна, недостатньо для повного задоволення всіх вимог. Вимоги кредиторів, що забезпечені заставою, погашаються в першу чергу із вартості реалізованого заставленого майна. Вимоги незабезпечених кредиторів погашаються в четверту чергу після погашення всіх зобов’язань з виплати заробітної плати, податків та інших обов’язкових зборів. Всі кредитори створюють комітет кредиторів, який уповноважений приймати рішення щодо введення процедури санації боржника, затверджувати план санації, звертатися до господарського суду щодо визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури тощо Чи залишаються чинними договірні зобов’язання боржника при відкриття процедури банкрутства? На етапі розпорядження майном розпорядник майна не має повноважень відмовлятися від виконання поточних контрактів та контрактів, умови яких ще не виконані жодною із сторін. В той же час розпорядник майна може ініціювати визнання договору недійсним у судовому порядку, якщо такий договір був укладений керівником (директором) боржника без достатніх повноважень або без попереднього погодження із розпорядником майна (якщо це вимагається) і виконання цього договору може зменшити активи боржника. При проведенні процедури санації керуючий санацією в трьохмісячний строк з дня прийняття рішення про санацію має право відмовитися від виконання договорів боржника, укладених до порушення провадження у справі про банкрутство, не виконаних повністю або частково, якщо:
  • виконання договору завдає збитків боржнику;
  • договір є довгостроковим (понад один рік) або розрахованим на одержання позитивних результатів для боржника в довгостроковій перспективі, крім випадків випуску продукції з технологічним циклом, більшим за строки санації боржника;
  • виконання договору створює умови, що перешкоджають відновленню платоспроможності боржника.
Проте інша сторона має право на відшкодування збитків, які виникли у зв'язку з відмовою від виконання договору, в процедурі провадження у справі про банкрутство. У разі банкрутства страхової компанії всі договори страхування, укладені таким страховиком, за якими страховий випадок не настав до дати прийняття рішення про банкрутство, припиняються. Якщо майно страхової компанії – боржника продається як цілісний майновий комплекс, то до покупця переходять всі права та обов'язки за договорами страхування, за якими на дату продажу майна страховика страховий випадок не настав. Угода боржника, що укладена до винесення господарським судом ухвали про санацію, може бути визнана господарським судом за заявою керуючого санацією недійсною, якщо: (і) угода укладена боржником із заінтересованими особами і в результаті цієї угоди кредиторам завдані чи можуть бути завдані збитки; (іі) угода укладена боржником з окремим кредитором чи іншою особою протягом шести місяців, що передували дню винесення ухвали про санацію, і надає перевагу одному кредитору перед іншими або пов'язана з виплатою (видачею) частки (паю) в майні боржника у зв'язку з його виходом зі складу учасників боржника. Такі ж самі повноваження щодо визнання договорів недійсними надано і ліквідатору в процесі ліквідації боржника. Чи призупиняє порушення справи про банкрутство інші судові провадження проти боржника? Порушення справи про банкрутство не допускає тільки порушення наступних судових справ проти боржника і щодо майна боржника. Водночас цивільні або господарські справи проти боржника чи його майна, що розглядаються в судах на момент порушення справи про банкрутство, автоматично не призупиняються. Залежно від суті спору зацікавлена сторона може звернутися до відповідного суду із клопотанням про зупинення розгляду справи по суті до винесення рішення у справі про банкрутство або до закриття справи про банкрутство. Закон накладає заборону на здійснення стягнення відповідно до виконавчих документів, у тому числі на підставі рішення суду, при порушені справи про банкрутство та накладенні мораторію. Вимога за рішенням суду задовольняється в процесі ліквідації боржника, якого судом визнано банкрутом. Якщо справа про банкрутство припиняється, то стягнення відбувається у звичайному порядку Чи несуть власники, менеджмент (директор) відповідальність за борги компанії? Цивільна відповідальність За загальним правилом власник, менеджмент (директор) не несуть відповідальності перед кредиторами за борги їхньої компанії, що визнана банкрутом. Водночас власник майна боржника (уповноважена ним особа), керівник боржника, голова ліквідаційної комісії (ліквідатор) несуть солідарну відповідальність по незадоволених вимогах за грошовими зобов'язаннями боржника, якщо вони не звернулися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство при ліквідації компанії, майна якої недостатньо для покриття боргів. Відповідно до Закону України «Про господарські товариства» власники командитного та повного товариства несуть додаткову відповідальність перед кредиторами за борги їхніх компаній, що визнані банкрутами. Кримінальна відповідальність Власники, директор або уповноважені особи компанії несуть кримінальну відповідальність, якщо збитки, завдані кредиторам або державі, перевищують 500 неоподатковуваний мінімум доходів громадян, у разі вчинення таких злочинів, як:
  • фіктивне банкрутство (ст. 218 Кримінального кодексу України);
  • умисне, з корисливих мотивів доведення до банкрутства (ст. 219 ККУ);
  • умисне приховування стійкої фінансової неспроможності (ст. 220 ККУ);
  • умисне приховування майна, відомостей про майно, передача майна в інше володіння або його відчуження чи знищення, а також фальсифікація, приховування або знищення документів, які відображають господарську чи фінансову діяльність в період провадження у справі про банкрутство (ст. 221 ККУ).
Покарання за вчинені злочини складає накладення штрафу або ув’язнення до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№23-24 | 31 грудня
Тема тижня:
Податки та збори
Тема тижня
  • Повернення сплаченого збору за пенсійне страхування на купівлю квартири: порядок, дії, документація, вартість.
Придбати PDF-версію
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

   

  

 

 

______________________________