Всі рубрики


Виконання договору транспортування нафти та газу

Договір транспортування може відігравати роль основного документа, що визначає права та обов’язки сторін, якщо в ньому чітко і повно викладені необхідні умови транспортування. Договір вважається укладеним, якщо сторони в потрібній у належних випадках формі досягли згоди щодо всіх істотних умов. Такими умовами договору транспортування є: кількість, якість, строки поставки, ціна та платіжні реквізити. У разі відсутності істотних умов договір поставки вважається неукладеним. Істотні умови договору Однією з істотних умов договору, яка характеризує предмет поставки з погляду придатності його до використання за цільовим призначенням, є умова щодо якості продукції. Вона має відповідати державним стандартам. Договір може передбачати більш високі вимоги щодо якості продукції порівняно з нормативними документами. Це дозволяє своєчасно враховувати вимоги споживачів. Виготовлювач засвідчує якість продукції відповідним документом, який надсилається покупцеві, якщо інше не передбачене обов’язковими правилами чи договором. До найважливіших умов договору поставки цивільне законодавство відносить строки поставки. У договорі транспортування розрізняють загальні та окремі (часткові) строки. Загальний строк поставки збігається, по суті, зі строком дії договору. Окремі строки визначають поставку продукції частинами, окремими обсягами в межах строку дії договору. Питання про встановлення окремих строків транспортування передане на розсуд сторін. Строки або періоди поставки (квартальні, місячні, декадні тощо) встановлюються в договорі з урахуванням необхідності безперебійного постачання покупців, забезпечення ритмічності поставки та особливостей виробництва. Істотною умовою договору транспортування є ціна. Від цін та обсягу поставки залежить загальна сума договору. Ціна нафти і природного газу узгоджується не менш ніж за три календарні дні до поставки в письмовій додатковій угоді із зазначенням вартості всієї партії. У разі зміни цін постачальником ціни на нафтопродукти та природний газ можуть бути змінені. Зміни мають бути оформлені сторонами в письмовій формі. Якщо вони не домовляться про зміну цін, кожна зі сторін має право розірвати цей договір. Крім розглянутих умов у договорі можуть обумовлюватися порядок розрахунків, порядок та умови постачання і транспортування тощо. Зміни та доповнення до договору Під час виконання договору транспортування може виникнути потреба у внесенні змін або доповнень до його окремих умов. Закон забороняє односторонню відмову від виконання зобов’язання або односторонню зміну умов договору, за винятком випадків, передбачених спеціальним законодавством. Сторони можуть продовжити дію договору на новий строк. Зміна, розірвання або продовження дії договору оформляються додатковою угодою, яку підписують сторони, шляхом обміну листами, телеграмами тощо. Положення про поставки передбачають випадки, коли покупець має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання договору, попередивши про це контрагента за один місяць:
 • при поставці продукції з відхиленням за якістю від нормативної документації;
 • при завищенні постачальником ціни на продукцію тощо.
Покупець може також відмовитися від передбаченої договором продукції (повністю або частково) за умови, що він повністю відшкодує постачальникові збитки, спричинені такою відмовою.  Виконавець здійснює транспортування газу або нафти замовника в об’ємах, зазначених у пунктах договору, від пунктів прийому-передачі газу або нафти в систему своїх магістральних газопроводів або магістральних нафтопроводів відповідного тиску, де передає газ або нафту замовнику в загальному потоці. Права та обов’язки Замовник зобов’язується:
 • укласти договір з підприємством, що здійснює газопостачання і газифікацію, на транспортування газу від газорозподільної станції до вхідної засувної арматури замовника;
 • споживати газ рівномірно протягом місяця в межах середньодобової норми або за взаємно узгодженими графіками;
 • нести повну відповідальність за відповідність системи газопостачання проектній та виконавчій технічній документації, збереження та безпечну експлуатацію газового господарства, у тому числі за всі пункти редукування, відключаючі та газоспоживаючі пристрої, які знаходяться на його балансі, а також за забезпечення протипожежних заходів у своєму газовому господарстві відповідно до «Правил подачі та використання газу в народному господарстві України» і «Правил безпеки в газовому господарстві»;
 • забезпечити економне та раціональне використання газу;
 • у будь-який час допускати представників Державної інспекції з енергозбереження та виконавця на власну територію для вільного огляду газопроводів, газоспоживаючого устаткування, приладів обліку витрат газу.
Виконавець має право вимагати від замовника документи, що засвідчують право власності на нафту або право розпорядження нею.  При перевищенні замовником добової норми відбору газу, обумовленої договором, виконавець має право через шість годин після попередження примусово обмежити подачу газу до встановленого добового об’єму шляхом ручного або автоматичного регулювання. Замовник має право призупинити відбір газу повністю або частково при виконанні планового ремонту газоспоживаючого устаткування, повідомивши про це виконавця за 24 години в письмовій формі, а також при аварійних ситуаціях. Відповідальність Відповідальність за договором транспортування наступає у вигляді відшкодування збитків і неустойки (штрафу або пені). Як правило, застосовується неустойка. Постачальник (виробник) за договором поставки несе відповідальність за:
 • прострочення поставки або недопоставку продукції. У цьому разі постачальник повинен сплатити неустойку, розмір якої залежить від вартості непоставленої у певний строк продукції, і поставити недопоставлену кількість продукції, яка розподіляється з урахуванням строку дії ліміту;
 • відхилення від вимог щодо якості продукції. Недотримання умов щодо якості продукції тягне різні правові наслідки залежно від характеру правопорушення.
У разі поставки продукції, яка відповідає нормативній документації, але має нижчу якість, ніж та, що зазначена в документі, який посвідчує якість, покупець має право або прийняти продукцію за ціною, передбаченою для продукції відповідної якості, або відмовитися від її прийняття. І в першому, і в другому випадку застосовується штрафна неустойка, тобто збитки мають бути відшкодовані в повному обсязі. Відшкодування збитків і сплата неустойки не звільняють постачальника від виконання обов’язку в натурі. Права покупця За договором поставки певні права та обов’язки має і покупець. Він, зокрема, повинен прийняти продукцію та оплатити її за встановленими цінами. Покупець також несе відповідальність за відмову своєчасно прийняти продукцію і оплатити її в розмірі 0,03% від суми заборгованості за кожен день прострочення. Крім того, важливим обов’язком покупця є своєчасна і повна оплата замовленої продукції. Розрахунки між суб’єктами господарської діяльності за поставки продукції здійснюються переважно шляхом попередньої оплати, якщо інша форма розрахунків не обумовлена угодою сторін. За несвоєчасну сплату заборгованості підприємства-боржники сплачують на користь кредиторів крім суми заборгованості пеню в розмірі 2% від суми заборгованості за кожен день прострочення платежу в розмірі, визначеному законом, якщо інший розмір пені не передбачений угодою сторін. Сплачена при цьому пеня відноситься на результати фінансової діяльності підприємства-боржника. Так, відповідальність за порушення договору поставки передбачає, що відповідно до Положень про транспортування і Особливих умов поставки, зазначених у Цивільному кодексі України, стягуються неустойка (штраф, пеня) і збитки за порушення обов’язків за договором транспортування. У разі поставки продукції неналежної якості покупець стягує з постачальника встановлену неустойку (штраф) і, крім того, завдані такою поставкою збитки без зарахування неустойки (штрафу).
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№1-4 | 29 квітня
Тема тижня:
Юридичний форум
Тема тижня
 • Незворотність змін. Мін’юст та міжнародні партнери – втілюємо зміни разом!
 • Проарбітражний підхід. Про підсумки застосування нового арбітражного законодавства.
 • ДП «СЕТАМ» перейшло від Мін’юсту до сфери управління АРМА.
Придбати PDF-версію
 
 

  

Юридичні компанії України

______________________________

   

  

 

 

______________________________