Всі рубрики


Негласні слідчі дії в кримінальному процесі: погляд в майбутнє

Кримінально-процесуальний кодекс України діє з 1961 р. і є чи не найстарішим чинним нормативно-правовим актом на території України. З часу його прийняття держава здобула незалежність, почалося будівництво демократії у країні, Конституцією України були закріплені демократичні принципи суспільства. Проте кримінальний процес за цей час зазнав незначних змін. Одним із найбільш неврегульованих інститутів кримінального процесу є інститут негласних слідчих дій. Їх нормативне врегулювання та чітке визначення надзвичайно важливі, оскільки проведення таких дій майже завжди пов’язане із втручанням в особисте життя людини, обмеженням її конституційних прав на таємницю спілкування, недоторканність житла тощо і при цьому людина не здогадується про втручання в її особисте життя або обмеження її прав. Відповідно до КПКУ від 28.12.1960 р. негласні слідчі діє не відокремлюються від інших слідчих дій та регулюються в загальному порядку згідно з нормами Розділу ІІ КПКУ, хоча очевидно, що вони потребують спеціального врегулювання.             У проекті нового КПКУ, презентованому в червні 2011 р., було зроблено спробу врегулювати цей інститут за допомогою Глави 21. Негласні слідчі (розшукові) дії. Відповідно до ст. 242 проекту КПКУ негласними слідчими (розшуковими) діями визнається різновид слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та методи проведення яких не підлягають розголошенню та які проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб. До негласних слідчих дій проект КПКУ відносить аудіо- та відеоконтроль особи, арешт, огляд і виїмку кореспонденції, зняття інформації з телекомунікаційних мереж, зняття інформації з електронних інформаційних систем, установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, спостереження за особою, річчю або місцем, аудіо- та відеоконтроль місця, контроль за вчиненням злочину та виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.             Частина 3 ст. 243 проекту КПКУ встановлює, що рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій приймає слідчий, прокурор, а у випадках, передбачених Кодексом, – слідчий суддя за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим із прокурором. Слідчий зобов’язаний повідомити прокурора про прийняття рішення щодо проведення певних негласних слідчих дій та отримані результати, а прокурор має право заборонити проведення або припинити подальше проведення негласних слідчих дій. Негласні слідчі дії проводяться слідчим, який здійснює досудове розслідування злочину, або за його дорученням уповноваженими оперативними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, Державної пенітенціарної служби України або інші особи. Приймаючи рішення про проведення негласних слідчих дій прокурор, слідчий повинен обґрунтувати його, в тому числі обґрунтувати неможливість отримання відомостей про злочин та особу, яка його вчинила, в інший спосіб та на підставі ст. 247 проекту КПКУ зазначити таке обґрунтування у відповідній постанові. Слід зазначити, що ст. 249 проекту КПКУ містить норму, згідно з якою особи, конституційні права яких були тимчасово обмежені в ході проведення негласних слідчих дій, а також підозрюваний, його захисник мають бути письмово повідомлені прокурором або за його дорученням слідчим про це з врахуванням наявності чи відсутності загроз для досягнення мети досудового розслідування, суспільної безпеки, життя або здоров’я осіб, які причетні до проведення негласних слідчих дій. Повідомлення про факт і результати негласної слідчої дії мають бути здійснені протягом 12 місяців після її припинення, але не пізніше звернення до суду з обвинувальним актом. Стаття 252 проекту КПКУ визначає статус доказів, отриманих під час проведення негласних слідчих дій. Зокрема, протоколи, аудіо- або відеозаписи, фотознімки, інші результати, здобуті за допомогою застосування технічних засобів, вилучені речі і документи або їхні копії можуть використовуватися в доказуванні на тих саме підставах, що й результати проведення інших слідчих дій під час досудового розслідування. Відомості, речі та документи, отримані в результаті проведення негласних слідчих дій, які прокурор не визнає необхідними для подальшого проведення досудового розслідування, мають бути невідкладно знищені на підставі його рішення, крім випадків, передбачених Кодексом. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих дій має відповідати загальним правилам фіксації кримінального провадження, за результатами проведення негласної слідчої дії та з відображенням отриманих відомостей складається протокол, до якого за необхідності долучаються додатки. Особливу увагу в проекті КПКУ приділено втручанню у приватне спілкування, оскільки відповідно до ст. 31 Конституції України кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, а винятки можуть бути встановлені лише судом із метою запобігти злочину чи з'ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо одержати інформацію іншими способами неможливо. Зокрема, втручанням у приватне спілкування на підставі ст. 254 проекту КПКУ визнається доступ до змісту спілкування за умови, що його учасники мають достатні підстави вважати, що спілкування є приватним. Різновидами втручання в приватне спілкування є: аудіо- та/або відеоконтроль особи; арешт, огляд і виїмка кореспонденції; зняття інформації з телекомунікаційних мереж; зняття інформації з електронних інформаційних систем. Новела проекту КПКУ, закріплена ст. 256, встановлює, що аудіо-, відеоконтроль особи є різновидом втручання в приватне спілкування, яке проводиться без її відома на підставі ухвали слідчого судді, якщо є достатні підстави вважати, що розмови цієї особи або інші звуки, рухи, дії, пов’язані з її діяльністю або місцем перебування тощо, можуть містити відомості, які мають значення для досудового розслідування. На окрему увагу заслуговує параграф 3 Глави 21 проекту КПКУ, яким запроваджуються нові негласні слідчі дії та врегульовується застосування негласних слідчих дій, що практично використовувались при розслідуванні злочинів. Зокрема, згідно зі ст. 263 проекту КПКУ в передбачених Кодексом випадках слідчому надається право обстежити публічно недоступні місця, житло чи інше володіння особи шляхом таємного проникнення в них, у тому числі з використанням технічних засобів. Проектом КПКУ визначено порядок установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу – негласної слідчої дії, що використовується на практиці, проте досі не врегульована законодавчо. Так, у ст. 264 проекту КПКУ зазначається, що встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу полягає в застосуванні технічних засобів для локалізації місця знаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу систем зв’язку, та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів мобільного зв’язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, якщо в результаті його проведення можна встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження. Також проектом КПКУ нормативно закріплено засоби, що можуть бути використані під час проведення негласних слідчих дій. Так, за рішенням керівника органу досудового розслідування, прокурора при проведенні негласних слідчих дій можуть бути використані заздалегідь ідентифіковані (помічені) або несправжні (імітаційні) засоби. З цією метою допускається виготовлення та використання спеціально виготовлених речей і документів, створення та використання спеціально утворених підприємств, установ, організацій. Розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів надзвичайно важливе для суспільства. У зв’язку з цим у проекті КПКУ було передбачено низку негласних слідчих дій, що певною мірою обмежують конституційні права людини та/або підконтрольно відступають від норм законодавства України. Однак ці негласні слідчі дії доволі ефективні, коли необхідно отримати відомості про тяжкий або особливо тяжкий злочин та особу, що його вчинила, та коли здобути такі відомості в інший спосіб неможливо. До зазначених дій належать:
  • спостереження за особою, річчю або місцем, що застосовується для пошуку, фіксації і перевірки відомостей про особу та її поведінку, або тих, з ким ця особа контактує, або певної речі чи місця та полягає у спостереженні за вказаними об’єктами або візуальному спостереженні з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження (ст. 265 проекту КПКУ);
  • аудіо- та відеоконтроль місця, що полягає у здійсненні прихованої фіксації відомостей за допомогою аудіо-, відеозапису всередині публічно доступних місць без відома їхнього власника, володільця або присутніх у цьому місці осіб за наявності відомостей про те, що розмови і поведінка осіб у цьому місці, а також інші події, що там відбуваються, можуть містити інформацію, яка має значення для кримінального провадження (ст. 266 проекту КПКУ);
  • контроль за вчиненням злочину, що може здійснюватись у формі контрольованого постачання, контрольної та оперативної закупівлі, імітуванні обстановки злочину та спеціального слідчого експерименту (ст. 267 проекту КПКУ);
  • виконання спеціального завдання, що полягає в отриманні відомостей, речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, особою, яка відповідно до закону виконує спеціальне завдання, беручи участь в організованій групі чи злочинній організації, або учасником вказаної групи чи організації, який на конфіденційній основі співпрацює з органами досудового розслідування (ст. 268 проекту КПКУ).  
Отже, із прийняттям нового КПКУ нарешті буде врегульовано застосування негласних слідчих дій, що ускладнить зловживання такими діями для органів розслідування і забезпечить дотримання законності при обмеженні конституційних прав людини.
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№23-24 | 31 грудня
Тема тижня:
Податки та збори
Тема тижня
  • Повернення сплаченого збору за пенсійне страхування на купівлю квартири: порядок, дії, документація, вартість.
Придбати PDF-версію
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

   

  

 

 

______________________________