Всі рубрики


Документи, що підтверджують майновий інтерес страхувальника

Предметом страхування, а також його основною метою є захист майнових інтересів страхувальника. Вираз «майнові інтереси» буквально можна зрозуміти як ризик втрати (загибелі), недостачі або пошкодження певного майна чи ризик відповідальності за зобов'язаннями, що виникають унаслідок спричинення шкоди. Тобто ризик втрати власного майна, у тому числі власних коштів. Для отримання страхового відшкодування кожен договір майнового страхування та страхування відповідальності передбачає надання страхувальником страховику трьох груп документів:
 • документів, що підтверджують майновий інтерес страхувальника/третьої особи;
 • документів, що підтверджують настання страхового випадку;
 • документів, що підтверджують розмір понесених збитків.
Як правило, страховик має право вимагати від страхувальника й інші необхідні йому документи, характер яких визначається при кожному страховому випадку окремо, проте в більшості випадків для врегулювання страхового випадку страховику вистачає зазначених документів. Перша група документів тісно пов’язана з предметом договору страхування та доводить, що майно (при майновому страхуванні), яке пошкодилось (знищилось, вкрадене тощо), належить саме страхувальнику на певній підставі і, відповідно, саме він має право на відновлення/заміщення пошкодженого/знищеного майна та/або на отримання компенсації. При настанні ж страхового випадку зі страхування відповідальності обов’язок довести, що майно, яке було пошкоджене внаслідок дій/бездіяльності страхувальника, належить третій особі, лежить на постраждалому. Саме при поданні першої групи документів у страхувальника часто виникають труднощі. У сучасних умовах багато власників (володільців) майна володіють, користуються чи розпоряджаються майном без належних документів. Це пов’язано з безліччю причин: трудомісткою процедурою отримання документів на нерухоме майно, бажанням уникнути сплати мита та різних зборів, відсутністю належної правової освіти населення тощо. Тож які саме документи підтверджують майновий інтерес страхувальника/третьої особи і необхідні для отримання страхового відшкодування (як при майновому страхуванні, так і при страхуванні відповідальності)? Нерухоме майно: 1.      Майно, яким особа користується, володіє та розпоряджається (право власності): а) правовстановлюючі документи (залежно від виду майна, способу набуття тощо). Правовстановлюючі документи, що підтверджують майновий інтерес страхувальника 
 • договір, за яким відповідно до законодавства передбачається перехід права власності, зокрема купівлі-продажу, міни, дарування, довічного утримання, лізингу, договір іпотеки, що містить застереження про задоволення вимог іпотекодержателя, договір про задоволення вимог іпотекодержателя, спадковий договір (за наявності свідоцтва органу реєстрації актів цивільного стану про смерть чи рішення суду про оголошення особи померлою), договір про виділ у натурі частки нерухомого майна, що перебуває у спільній власності, про поділ нерухомого майна, що перебуває у спільній власності, тощо;
 • свідоцтво про право власності на частку у спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя, що видається нотаріусом;
 • свідоцтво про право на спадщину, видане нотаріусом;
 • свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), видане нотаріусом;
 • свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів (аукціону), якщо прилюдні торги (аукціон) не відбулися, видане нотаріусом;
 • свідоцтво про право власності, видане органом приватизації наймачам житлових приміщень державного та комунального житлового фонду;
 • свідоцтво про право на спадщину та свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя, видане консульською установою України;
 • договір відчуження нерухомого майна, що перебуває в податковій заставі, укладений шляхом проведення цільового біржового чи позабіржового аукціону з метою погашення податкового зобов'язання;
 • рішення суду про визнання права власності на об'єкти нерухомого майна, про встановлення факту права власності на об'єкти нерухомого майна, про передачу безхазяйного нерухомого майна до комунальної власності;
 • ухвала суду про затвердження (визнання) мирової угоди;
 • рішення засновника про створення державної (національної) акціонерної компанії, державної (національної) холдингової компанії, відкритого акціонерного товариства, створеного в процесі приватизації (корпоратизації), та акт прийому-передачі нерухомого майна або перелік зазначеного майна, наданий засновником чи державним органом приватизації;
 • дублікат правовстановлюючого документа, виданий нотаріусом, органом місцевого самоврядування, органом приватизації, копія архівного правовстановлюючого документа, видана державним архівом.
 • свідоцтво про право власності на нерухоме майно загальносоюзних творчих спілок колишнього СРСР, що видається Фондом державного майна;
 • свідоцтво про право власності, видане Державним управлінням справами на житлові та нежитлові об'єкти суб'єктам, що разом з Державним управлінням справами беруть участь в будівництві нового житла;
б) свідоцтво про право власності, видане органом місцевого самоврядування; в) витяг про державну реєстрацію прав. Проблема з відсутністю необхідних документів особливо актуальна при страхуванні індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових і дачних будинків, оскільки, зводячи такий будинок чи маючи його у своїй власності, небагато хто із власників отримує на нього правовстановлюючі документи чи вводить його в експлуатацію. Страховик при укладанні договору страхування не зобов’язаний вимагати від страхувальника документи, що підтверджують право власності, при цьому обов’язок страхувальника надати такі документи при настанні страхового випадку передбачається договором страхування. Відсутність тих чи інших документів тягне за собою відмову у виплаті страхового відшкодування. 2. Нерухоме майно, яким особа користується, володіє (інше речове право): а) правочини, що підтверджують наявність певного речового права:
 • договори оренди, лізингу, інші аналогічні договори;
 б) за наявності сервітуту:
 • договір, за яким передбачається встановлення сервітуту на об'єкт нерухомого майна (будівлю, споруду тощо), розташований на земельній ділянці, договір найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), управління об'єктом нерухомого майна, що засвідчує виникнення в управителя права довірчої власності на отримане в управління майно;
 • рішення суду про встановлення сервітуту на об'єкт нерухомого майна (будівлю, споруду тощо), розташований на земельній ділянці;
 • заповіт, у якому встановлено сервітут на об'єкт нерухомого майна (будівлю, споруду тощо), розташований на земельній ділянці;
 • Закон, яким передбачається встановлення сервітуту на об'єкт нерухомого майна (будівлю, споруду тощо), розташований на земельній ділянці;
в) витяг про державну реєстрацію прав. В окремих випадках (при частковому пошкодженні майна, за відсутності банківської застави) може виникати певна колізія при отриманні страхового відшкодування страхувальником, що користується майном на підставі договорів оренди. Вона може виникати за наявності чи відсутності вигодонабувача, особи, що може зазнати збитків при настанні страхового випадку. З одного боку, кошти за пошкоджене орендоване майно повинен отримати орендодавець (як власник цього майна), з іншого – на ці кошти може претендувати також орендар (як особа, що відповідає за орендоване майно, та як особа, що зацікавлена у швидкому відновлені пошкодженого майна). Щоб уникнути такої невизначеності при сплаті страхового відшкодування, рекомендуємо під час укладання договору страхування визначити вигодонабувача – особу, що отримуватиме страхове відшкодування. Рухоме майно (на прикладі транспортних засобів): 1.      Майно, яким особа користується, володіє та розпоряджається (право власності):
 • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
Водночас свідоцтво видається на підставі:
 • довідки-рахунка, виданої суб'єктом господарювання, діяльність якого пов'язана з реалізацією транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери;
 • договорів та угод, укладених на товарних біржах на зареєстрованих у Департаменті Державтоінспекції бланках, інші засвідчені в установленому порядку документи, що встановлюють право власності на транспортні засоби;
 • копій рішення суду, засвідчених в установленому порядку, із зазначенням юридичних чи фізичних осіб, які визнаються власниками транспортних засобів, марки, моделі, року випуску таких засобів, а також ідентифікаційних номерів їх складових частин;
 • довідки органу соціального захисту населення або управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, що виділили автомобіль або мотоколяску;
 • вантажної митної декларації або виданого митним органом посвідчення про реєстрацію в підрозділах Державтоінспекції транспортних засобів чи їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери;
 • договору фінансового лізингу;
 • інших аналогічних документів.
2.      Рухоме майно, яким особа користується, володіє (інше речове право):
 • договір оренди, договір доручення, інші аналогічні документи.
Останнім часом була популярною практика, за якої юридична особа з метою мінімізації своїх видатків передавала транспортний засіб в оренду працівнику, не посвідчуючи договір оренди нотаріально. У таких випадках страховик правомірно відмовляв у виплаті страхового відшкодування, оскільки документи, що підтверджували майновий інтерес, не відповідали умовам закону.  Тож перед укладенням договору страхування страхувальнику необхідно перевірити наявність документів, що підтверджують його майновий інтерес на предмет (об’єкт) страхування. Крім наявності документів, що підтверджують майновий інтерес, страхувальнику необхідно перевірити і відповідність їх умовам закону для отримання належного та своєчасного страхового відшкодування. Крім того, наявність належних документів, що підтверджують майновий інтерес, дозволить не лише вчасно та в повному обсязі отримати страхове відшкодування, але й захистити власність від недружніх зазіхань третіх осіб.
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№1-4 | 29 квітня
Тема тижня:
Юридичний форум
Тема тижня
 • Незворотність змін. Мін’юст та міжнародні партнери – втілюємо зміни разом!
 • Проарбітражний підхід. Про підсумки застосування нового арбітражного законодавства.
 • ДП «СЕТАМ» перейшло від Мін’юсту до сфери управління АРМА.
Придбати PDF-версію
 

  

Юридичні компанії України

______________________________

   

  

 

 

______________________________