Всі рубрики


Антимонопольне законодавство: новації 2011 р. та вектори розвитку

З кожним роком роль Антимонопольного комітету України в регулюванні господарських відносин в державі зростає. Для забезпечення ефективної діяльності цієї інституції необхідне в тому числі своєчасне виявлення недоліків у нормативному регулюванні конкурентних відносин та їх усунення. Розглянемо зміни, що відбулися в антимонопольному законодавстві протягом 2011 р. та спробуємо спрогнозувати вектори розвитку у цій сфері.  До одного з базових законів у галузі антимонопольного законодавства, Закону «Про захист економічної конкуренції», зміни протягом 2011 р. вносили тричі, хоча у двох випадках із трьох це робили на підставі законів, прийнятих ще 2010 р. Слід зауважити, що не в усіх випадках новації мали суттєвий характер. Так, відповідно до Закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» вiд 23.12.2010 р. № 2856-VI словосполучення «акцизного збору» було замінено словосполученням «акцизного податку». Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо статутного капіталу» вiд 22.12.2010 р. № 2850-VI слова «статутний фонд» в усіх відмінках і числах було замінено словами «статутний капітал» у відповідному відмінку і числі. Очевидно, що попри важливість уточнення категоріального апарату зазначені зміни не вплинули істотно на регулювання відносин у зазначеній сфері. По-справжньому значимим нормативно-правовим актом у сфері антимонопольного законодавства України став Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання у сфері захисту економічної конкуренції» вiд 05.07.2011 р. № 3567-VI. Зазначеним документом було внесено такі зміни: 1. З метою запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, підвищення передбачуваності його застосування АМКУ чи адміністративна колегія АМКУ може надавати суб’єктам господарювання на підставі наданої ними інформації висновки у формі рекомендаційних роз’яснень щодо відповідності дій суб’єктів господарювання положенням ст. 15-1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції (щодо поширення інформації, що вводить в оману) ». 2. Передбачено штраф у розмірі до 1% доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф за надання рекомендацій суб’єктами господарювання, об’єднаннями, органами влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю, що схиляють до вчинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції чи сприяють вчиненню таких порушень. 3. Плата за подання заяв про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію, надання висновків відповідно до ст. 14 та 29 Закону України «Про захист економічної конкуренції» для суб’єктів господарювання з місцезнаходженням за межами України може вноситися у євро чи доларах США за офіційним курсом Національного банку України на день внесення такої плати. 4. Рішення про накладення штрафів у розмірі понад 4 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (68 тис. грн.) приймаються виключно АМКУ, адміністративною колегією АМКУ на їх засіданнях. До цього виключно АМКУ розглядав справи про накладення штрафів у розмірі понад 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 тис. грн.). 5. У разі неотримання документів АМКУ чи його територіальним відділенням відповідна особа надає належні докази на підтвердження факту направлення таких документів поштою. Певних змін зазнали й підзаконні акти в галузі антимонопольного законодавства. Так, у 2011 р. новації не оминули Положення про концентрацію. Серед нових норм слід відмітити такі: 1. Визначено, що заява, економічне обґрунтування концентрації, інформація та відомості, передбачені Додатками 2–5 до Положення про концентрацію, подаються в письмовому та електронному вигляді. Інформація та відомості, подання яких передбачено в електронному вигляді, складаються за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення, що розміщено на офіційному веб-сайті АМКУ (www.amc.gov.ua) та є доступним і безкоштовним для використання заявниками чи їх представниками у випадках подання ними заяв про надання дозволу на концентрацію або попередніх висновків стосовно концентрації. Інформація та відомості в електронному вигляді подаються на компакт-диску з можливістю одноразового запису, який додається до заяви (Розпорядження АМКУ вiд 21.12.2010 р. № 682-р). Аналогічні зміни були внесені і до Положення про узгоджені дії. 2. Ускладнено процедуру отримання дозволів на концентрацію офшорними компаніями (Розпорядження АМКУ вiд 13.07.2011 р. № 367-р). Так, стосовно учасників концентрації – іноземних суб’єктів господарювання, які зареєстровані в офшорних зонах відповідно до переліку, встановленого Кабінетом міністрів України, слід подавати:
  • копії договорів доручень, довіреностей чи документів, підписаних керівником органу управління суб’єкта господарювання, які надають право іншим особам виконувати функції чи частину функцій відповідного органу управління суб’єкта господарювання;
  • копії договорів доручень, довіреностей чи документів, підписаних акціонерами (учасниками) суб’єкта господарювання, згідно з якими інша особа чи особи має (мають) право участі в управлінні, отримання прибутку, укладання договорів купівлі-продажу часток (акцій, паїв);
  • відомості про фізичних та юридичних осіб, які отримують вигоди від майна суб’єкта господарювання, його часток (акцій, паїв), незалежно від того, хто є його власником.
За необхідності зазначена інформація може бути запитана у заявників державними уповноваженими стосовно інших учасників концентрації – іноземних суб’єктів господарювання. Змінами також запроваджується легальне визначення правової категорії «вигода від майна», під якою розуміється отримання чи можливість отримання користі від володіння, користування чи розпорядження майном, зокрема: доходів від цього майна; немайнових прав, що випливають з права власності на це майно; можливості користування цим майном. Положення про узгоджені дії не зазнало істотних змін. Серед документів 2011 р., спрямованих на підвищення ефективності роботи АМКУ, слід також відзначити Порядок взаємодії органів Антимонопольного комітету України з органами внутрішніх справ України, затверджений спільним наказом АМКУ та Міністерства внутрішніх справ України № 79/470 від 15.07.2011 р. Порядок передбачає планування та здійснення спільних заходів щодо запобігання, виявлення та припинення правопорушень у сфері економічної конкуренції. З цією метою працюватимуть робочі групи, відбуватимуться постійні консультації та обмін інформацією під час розслідувань. Крім того, відомства проводитимуть міжвідомчі, оперативні наради, робочі зустрічі та навчальні семінари для відповідальних фахівців. Не менш амбітними виглядають плани АМКУ щодо доповнення положень антимонопольного законодавства України на 2012 р. Сьогодні на розгляд Верховної Ради України винесено три законопроекти, підготовлені за участю АМКУ: 1. Законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про захист економічної конкуренції» № 3436. Цим документом пропонується збільшити показник сукупного річного обороту чи вартості активів усіх учасників концентрації, за перевищення якого одержання попереднього дозволу на концентрацію стає необхідним, з еквіваленту 12 до 50 млн євро. З 1 до 4 млн євро пропонується також збільшити індивідуальні показники обсягів реалізації (вартості активів) учасників концентрації, перевищення яких створює обов’язок одержання попереднього дозволу. Законопроектом також пропонується запровадити норму, згідно з якою потребує одержання попереднього дозволу концентрація, учасниками якої є іноземний суб’єкт господарювання незалежно від того, чи він діє в Україні, та вітчизняний суб’єкт господарювання, якщо показники обсягів реалізації (вартості активів) у кожного перевищують еквівалент 50 млн євро. Змін має зазнати і ст. 19 Закону «Про захист економічної конкуренції», яка забороняє суб’єктам господарювання неправомірне використання ринкового становища. Так, пропонується визначити, що ринкове становище, неправомірне використання якого забороняється, виникає також через відсутність альтернативних можливостей реалізації певного виду товарів. При цьому пропонується уточнити, що зазначена у другому реченні ч. 4 ст. 19 ситуація одержання покупцем особливої винагороди є окремим випадком ознак стану економічної залежності продавця від покупця. 2. Законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про захист економічної конкуренції» (щодо забезпечення доказів у справах, що розглядаються органами Антимонопольного комітету України)» № 9508. Проект передбачає врегулювання порядку реалізації органами та посадовими особами системи органів АМКУ повноважень щодо створення процесуальних засад забезпечення доказів у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Зокрема, пропонується на законодавчому рівні врегулювати процедуру отримання пояснень та іншої інформації, проведення перевірок і деяких інших дій під час збору доказів у справах, що розглядаються органами АМКУ. Законопроект також конкретизує права та обов’язки осіб, які беруть участь у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, інших осіб у відносинах з органами АМКУ, детально регламентує порядок проведення експертизи, яка необхідна для роз’яснення питань, що виникають під час розгляду справи і потребують спеціальних знань, права та обов’язки експерта, порядок відшкодування витрат, пов’язаних з проведенням експертизи. 3. Законопроект «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо захисту економічної конкуренції)» № 5215. Проект передбачає виключення з КУпАП ст. 1643, 1661–1664 та доповнення його ст. 18832–18834, які стосуються адміністративних правопорушень: порушень законодавства про захист економічної конкуренції, адміністративна відповідальність за вчинення яких передбачена ст. 54 Закону «Про захист економічної конкуренції». Інші зміни до Кодексу стосуються повноважень органів АМКУ розглядати справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням законодавства про захист економічної конкуренції. За інформацією представників АМКУ, ще чотири законопроекти перебувають на стадії погодження у відповідних міністерствах та інших державних органах. Крім того, АМКУ продовжує розробляти критерії оцінки впливу концентрації на конкуренцію, порядок звільнення від відповідальності учасників картелів тощо. В якості безперечного позитиву слід відзначити активне залучення до обговорення майбутніх новел антимонопольного законодавства представників провідних юридичних компаній та фахівців у цій галузі, що має покращити якість зазначених нормативних документів.
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№23-24 | 31 грудня
Тема тижня:
Податки та збори
Тема тижня
  • Повернення сплаченого збору за пенсійне страхування на купівлю квартири: порядок, дії, документація, вартість.
Придбати PDF-версію
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

   

  

 

 

______________________________