Всі рубрики

 

  

 

«Системний аналіз положень ГПКУ вказує на те, що ними не врегульовано питання щодо фіксування судового процесу технічними засобами у касаційній інстанції»

Рішення
Конституційного Суду України Справа № 1-19/2011 від 08.12.2011 р. Обставини справи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Пріма-Сервіс» ЛТД (далі – Товариство) звернулося до Конституційного Суду України з клопотанням щодо офіційного тлумачення положення п. 7 ч. 3 ст. 129 Конституції України, згідно з яким гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами віднесено до основних засад судочинства. Необхідність в офіційному тлумаченні положення п. 7 ч. 3 ст. 129 Конституції України автор клопотання мотивує його неоднозначним застосуванням господарськими судами України. Товариство підтверджує це тим, що Вищий господарський суд України як суд касаційної інстанції, керуючись положенням ч. 7 ст. 811 Господарського процесуального кодексу України, не забезпечує фіксування судового процесу технічними засобами. Суб’єкт права на конституційне звернення вважає, що неоднозначне застосування судами України положення п. 7 ч. 3 ст. 129 Конституції України призвело до порушення його конституційного права на судовий захист. Суб’єкт права на конституційне подання –­ 54 народні депутати України –­ звернувся до КСУ з клопотанням визнати такими, що не відповідають Конституції, окремі положення ч. 6 ст. 12, ч. 1 ст. 41 Кодексу адміністративного судочинства України, ч. 2 ст. 197 Цивільного процесуального кодексу України, а також ч. 8 ст. 811 ГПКУ. Автори клопотання вважають, що оспорювані норми процесуальних кодексів суперечать ст. 8 і 129 Конституції України. Суд встановив: КСУ, вирішуючи порушені в конституційному зверненні питання, виходить з такого. В Україні як демократичній, соціальній, правовій державі права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави; утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави (ст. 1, ч. 2 ст. 3 Конституції). Права і свободи людини і громадянина захищаються судом (ч. 1 ст. 55 Основного Закону). В Україні визнається і діє принцип верховенства права (ч. 1 ст. 8 Конституції), на засадах якого здійснюється правосуддя (абзац 15 п/п 1 п. 4 мотивувальної частини Рішення КСУ від 02.11.2004 р. № 15-рп/2004, ч. 1 ст. 6 Закону «Про судоустрій і статус суддів»). Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції гарантується (ч. 3 ст. 8 Основного Закону). Частиною 3 ст. 129 Конституції визначено основні засади судочинства, які відповідно до правової позиції КСУ є конституційними гарантіями права на судовий захист (абзац 1 п/п 2 п. 3 мотивувальної частини Рішення від 02.11.2011 р. № 13-рп/2011). До основних засад судочинства належить, зокрема, повне фіксування судового процесу технічними засобами (п. 7 ч. 3 ст. 129 Конституції). Наведений конституційний припис покладає на суд обов’язок здійснювати повне фіксування судового процесу технічними засобами, оскільки саме за умови такого фіксування судового процесу гарантується конституційне право кожного на судовий захист, а також забезпечуються законність та інші основні засади судочинства. Відповідно до ч. 3 ст. 124 Основного Закону судочинство здійснюється КСУ та судами загальної юрисдикції. КСУ вважає, що положення п. 7 ч. 3 ст. 129 Конституції передбачає фіксування технічними засобами судових засідань, у яких відбуваються розгляд справи по суті та її вирішення судом першої інстанції, а також розгляд і вирішення справи судами апеляційної та касаційної інстанцій. Системний аналіз положень ГПКУ вказує на те, що ними не врегульовано питання щодо фіксування судового процесу технічними засобами у касаційній інстанції. На підставі ч. 3 ст. 8 Основного Закону положення п. 7 ч. 3 ст. 129 Конституції щодо повного фіксування судового процесу технічними засобами є нормою прямої дії, що, як зазначав КСУ у Рішенні від 25.06.2008 р. № 12-рп/2008, застосовується безпосередньо (абзац 2 п/п 1 п. 6 мотивувальної частини). Виходячи з викладеного у ВГСУ повне фіксування судових засідань технічними засобами має забезпечуватися безпосередньо на підставі положення п. 7 ч. 3 ст. 129 Конституції. КСУ, вирішуючи порушені у конституційному поданні питання, вважає за необхідне вказати на таке. Відповідно до п. 14 ч. 1 ст. 92 Конституції виключно законами визначаються питання судочинства, до яких належить, зокрема, повне фіксування судового процесу технічними засобами. У судових засіданнях, які проводяться за відсутності всіх учасників судового процесу (як через неявку таких осіб, так і у зв’язку з письмовою формою провадження у справі), фактично відсутній предмет фіксування технічними засобами у розумінні п. 7 ч. 3 ст. 129 Конституції. На основі системного аналізу оспорюваних положень кодексів КСУ дійшов висновку, що вони ґрунтуються на принципі верховенства права, зокрема на таких його складових, як ефективність мети і засобів правового регулювання, розумність та логічність закону. Таким чином, оспорювані положення ч. 6 ст. 12, ч. 1 ст. 41 КАСУ, ч. 2 ст. 197 ЦПКУ, ч. 8 ст. 811 ГПКУ не суперечать ч. 2 ст. 8 та п. 7 ч. 3 ст. 129 Основного Закону. Виходячи з викладеного та керуючись ст. 147, 150, 153 Конституції України, ст. 51, 61, 62, 65, 66, 67, 69, 73, 95 Закону «Про Конституційний Суд України», КСУ вирішив таке. Суд вирішив: 1. В аспекті конституційного звернення положення п. 7 ч. 3 ст. 129 Конституції України як норми прямої дії щодо повного фіксування судового процесу технічними засобами необхідно розуміти так, що у ВГСУ повне фіксування судових засідань технічними засобами має забезпечуватися на підставі цього конституційного положення. 2. Визнати такими, що відповідають Конституції України (є конституційними), положення ч. 6 ст. 12, ч. 1 ст. 41 КАСУ, ч. 2 ст. 197 ЦПКУ, а також ч. 8 ст. 811 ГПКУ, якими передбачено випадки, коли повне фіксування судового процесу технічними засобами не здійснюється. 3. Рішення КСУ є обов’язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене. Коментар фахівця Юрист LCF Law Group Олексій СТЕПАНЕНКО: Приводом для звернення до КСУ щодо офіційного тлумачення відповідних норм стало те, що за умовами п. 7 ч. 3 ст. 129 Конституції України одними з основних засад судочинства є гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами. Своєю чергою, у ч. 6 ст. 12, ч. 1 ст. 41 КАСУ, ч. 2 ст. 197 ЦПКУ, ч. 8 ст. 811 ГПКУ закріплено, що в разі неявки у судове засідання всіх учасників судового процесу його фіксування за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється. Відтак виникає питання щодо відповідності вказаних норми процесуального законодавства положенням Основного Закону. Обґрунтовуючи коментоване Рішення, КСУ звертає увагу на те, що за відсутності осіб, які беруть участь у справі при її розгляді (у тому числі при розгляді справи в порядку письмового провадження), фактично відсутній предмет фіксування технічними засобами у розумінні п. 7 ч. 3 ст. 129 Конституції України. Отже, коментовані норми процесуального законодавства не суперечать положенням Конституції. Слід зазначити, що КСУ вказав також на недосконалість положень ч. 7 ст. 811 ГПКУ. Нагадаємо, що згідно з ними фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу здійснюється на вимогу хоча б одного учасника судового процесу в суді першої чи апеляційної інстанції при розгляді справи по суті або за ініціативою суду. Оскільки ця норма не містить прямої вказівки на можливість фіксування судового процесу технічними засобами в суді касаційної інстанції, ВГСУ на практиці не забезпечував такого фіксування. З цього приводу КСУ зазначив, що у ВГСУ повне фіксування судових засідань технічними засобами має забезпечуватися на підставі п. 7 ч. 3 ст. 129 Конституції України як норми прямої дії.
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№13-24 | 04 грудня
Тема тижня:
Надрокористування
 
 

Юридичні компанії України

______________________________

     

______________________________