Всі рубрики


Легалізація елементів інституту непрямого позову.

Корпоративні спори всередині господарських товариств стали звичним явищем. Порушення корпоративних прав акціонерів відбувається не тільки внаслідок неправомірних рішень загальних зборів учасників товариства. Досить часто виконавчі органи вчиняють неправомірні дії у своїх власних інтересах, тим самим порушуючи інтереси як акціонера, так і товариства загалом. Також не втрачає актуальності проблема так званих рейдерських захоплень, нахабне відібрання корпоративних прав і бізнесу шляхом підкупу органів управління товариств, шантажу, махінацій тощо.

Оскільки акціонери безпосередньо зацікавлені в отриманні частки прибутку від діяльності товариства, такі шкідливі дії органів їхнього управління опосередковано впливають на інтереси учасників. Тому доволі часто окремі акціонери не погоджуються із правочинами, які орган управління укладає від імені товариства, і шукають юридичні підстави для подання позовів про визнання таких правочинів недійсними. Але, враховуючи специфіку вітчизняного законодавства, не завжди вдається реалізувати право акціонера на судовий захист своїх інтересів.

Згідно зі ст. 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Відповідно до ст. 4 ЦПК України «Право на звернення до суду за судовим захистом» усяка заінтересована особа вправі в порядку, встановленому законом, звернутись до суду за захистом порушеного або оспорюваного права чи охоронюваного законом інтересу, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Також у Рішенні Конституційного Суду України від 01.12.2004 р. №18-рп/2004 у справі №1-10/2004 щодо офіційного тлумачення окремих положень ч. 1 ст. 4 ЦПКУ зазначено, що «акціонер може захищати свої безпосередні права чи охоронювані законом інтереси шляхом звернення до суду у випадку їх порушення, оспорювання чи невизнання самим акціонерним товариством, учасником якого він є, органами чи іншими акціонерами цього товариства. Порядок судового захисту порушених прав чи охоронюваних законом інтересів акціонерного товариства, які не можуть вважатися тотожними простій сукупності індивідуальних охоронюваних законом інтересів його акціонерів, визначається законом». Проте, оскільки законами України не передбачено можливості звернення з непрямим позовом, акціонер може звертатися до суду з позовом в інтересах товариства лише на основі відносин представництва.

У Постанові Пленуму ВСУ «Про практику розгляду судами корпоративних спорів» від 24.10.2008 р. зазначається, що законом не передбачено право акціонера (учасника) господарського товариства звертатися до суду за захистом прав чи охоронюваних законом інтересів товариства поза відносинами представництва. Тому Пленум ВСУ рекомендував господарським судам відмовляти акціонерам (учасникам) господарського товариства в задоволенні позову про укладення, зміну, розірвання чи визнання недійсними договорів та інших правочинів, вчинених господарським товариством
Спроба часткового запровадження інституту непрямого позову була тимчасово реалізована законодавцем у ч. 2 ст. 72 Закону «Про акціонерні товариства». Але Законом «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» (щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств)» від 03.02.2011 р. №2994-VI (2994-17) ця стаття була викладена в новій редакції, що скасувала елементи інституту непрямого позову, тим самим зробивши крок назад на шляху захисту прав і законних інтересів учасників корпоративних відносин.

Непрямий позов – це нетрадиційний спосіб захисту порушеного корпоративного права чи інтересу товариства і власне індивідуального корпоративного майнового інтересу акціонера, що у звичайній ситуації не уповноважений виступати від імені юридичної особи, яка звертається в силу прямої вказівки закону до суду із позовом про вирішення спору про право.

Єдиний випадок, коли акціонер на сто відсотків може скористатися своїм конституційним правом на звернення до суду (це право чітко закріплене законодавцем), передбачений у ч. 5 ст. 7 Закону України «Про акціонерні товариства»: у разі порушення переважного права на придбання акцій будь-який акціонер товариства має право протягом трьох місяців із дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати в судовому порядку переведення на нього прав та обов'язків покупця акцій.

Законодавцем закріплено поняття «заінтересована особа». Так, відповідно до ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, вважається: посадова особа органів товариства; член її сім'ї – чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, у якій частка, що належить посадовій особі органів товариства, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій товариства, якщо зазначена особа (особи – разом або окремо) відповідає принаймні одній із наведених ознак:

1) є стороною такого правочину або членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;

2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від товариства (посадових осіб товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

3) внаслідок такого правочину придбаває майно;

4) бере участь у правочині як представник або посередник

Якщо ж розмір акцій акціонера менше 25% акцій товариства або не відповідає вимогам ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», такий акціонер практично позбавлений можливості захищати свої інтереси та інтереси товариства.

Необхідно поступово легалізувати елементи інституту непрямого позову в чинному законодавстві, визначити мінімальну частку, володіючи якою учасник товариства набуває право на позов. Що стосується її розміру, то в законодавствах різних держав це питання вирішується по-різному. Головне – знайти золоту середину: частка акціонера в товаристві має бути достатньо значною для того, щоб учасник товариства міг скористатися своїм правом на непрямий позов. В іншому разі така особа, не володіючи достатньо значним пакетом акцій, отримує можливість зловживати своїм правом. Таким чином, позови до суду можуть, навпаки, перешкоджати нормальній господарській діяльності товариства.


Олег ГРЕЧАНИЙ

старший юрисконсульт

ЮК «Лео Партнерс»

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Анонс номера
№1-4 | 29 квітня
Тема тижня:
Юридичний форум
Тема тижня
  • Незворотність змін. Мін’юст та міжнародні партнери – втілюємо зміни разом!
  • Проарбітражний підхід. Про підсумки застосування нового арбітражного законодавства.
  • ДП «СЕТАМ» перейшло від Мін’юсту до сфери управління АРМА.
Придбати PDF-версію
 
 

  

Юридичні компанії України

______________________________

   

  

 

 

______________________________